Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i engelsk - april 2020

Om skoleårets afslutning, opgavesæt til prøvetræning, afsluttende standpunktskarakterer og individuelle faglige vurderingssamtaler på hf og gs, samt information om skriftlig censur 2020 og assignment 1 STX B.

Information om skoleårets afslutning

Du har sikkert allerede opdaget det særlige tema Information til dag- og uddannelsesinstitutioner om COVID-19www.uvm.dk. Her finder du både den løbende opdatering af love, bekendtgørelser og vejledninger i forbindelse med nødundervisningen, samt den meget nyttige sektion med ’Spørgsmål og svar’ til de gymnasiale uddannelser, hvor mange spørgsmål ligeledes løbende besvares og uddybes.

 

Også Vejledning til gymnasiale uddannelsesinstitutioner om afgivelse af årskarakterer m.v. i sommerterminen 2020. Retningslinjer om prøvetræning i nødundervisningen, indeholder god information om, hvordan lov og bekendtgørelser skal implementeres.

www.emu.dk finder du sektionen Genåbning og fortsat nødundervisning, som blandt andet indeholder inspiration og information fra fagene (herunder engelsk) og til udeundervisning.

Her på www.emu.dk  finder du også nyhedsbreve fra mig, som i disse nødundervisningstider kommer efter behov og ikke følger Anglo Files-udgivelserne.

 

Nedenfor adresserer jeg nogle af de ting, som er mest presserende for engelsk.

Opgavesæt til prøvetræning

Som en del af den fortsatte nødundervisning for elever, der ikke afslutter engelsk i år, skal prøvetræning i fagene indgå. Prøvetræningen vil givetvis blive tilrettelagt forskelligt på de enkelte institutioner, men det vil være en mulighed at arbejde med de opgavesæt, som er udarbejdet til sommerterminen, og som bliver frigivet af ministeriet. Prøverne frigives hurtigst muligt efter prøvens afholdelse og vil herefter kunne downloades fra materialeplatformen. Hurtigst muligt kan godt være dagen efter, hvis teknikken driller, så hav lidt tålmodighed.

 

Afsluttende standpunktskarakterer

Der gælder i udgangspunktet de samme rammer for afgivelse af standpunktskarakterer i den aktuelle situation som normalt. Det vil sige, at en afsluttende standpunktskarakter er en helhedsvurdering af, i hvilken grad eleven lever op til de faglige mål i det enkelte fag, vurderet i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktskarakteren gives.

I denne særlige situation er det dog vigtigt at være opmærksom på, at eleverne i en længere periode har modtaget nødundervisning. Den enkelte lærer vil derfor i sin karaktergivning skulle tage hensyn til, at nødundervisningen ikke nødvendigvis i samme grad giver læreren mulighed for at bedømme den enkelte elevs faglige niveau, ikke mindst i den mundtlige del af faget. I den forbindelse vil det være nødvendigt også at medtage elevens faglige præstationer, umiddelbart inden nødundervisningen trådte i kraft.

I forbindelse med afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer kan prøvetræningen indgå som en del af lærerens helhedsvurdering af elevens faglige niveau, men ikke være det primære grundlag for standpunktskarakteren.

Afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer vil givetvis udgøre en større udfordring på hf, hf-enkeltfag og gymnasial supplering end på de øvrige gymnasiale uddannelser, idet standpunktskarakterer ikke normalt er en del af den løbende evaluering på disse uddannelser.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at standpunktskarakteren også her er udtryk for en helhedsvurdering af elevens eller kursistens opfyldelse af de faglige mål i faget på det tidspunkt hvor standpunktskarakteren afgives. Karakteren er for eksempel ikke for studieaktivitet.

Grundlaget for afgivelsen af mundtlige afsluttende standpunktskarakterer er dels lærerens helhedsvurdering af elevens eller kursistens opfyldelse af de faglige mål i faget i den daglige undervisning, dels den individuelle, faglige vurderingssamtale.

 

Den individuelle, faglige vurderingssamtale for hf og gymnasial supplering

Den individuelle, faglige vurderingssamtale indgår i en helhedsvurdering af eleven eller kursistens opfyldelse af de faglige mål i faget. Samtalen er ikke en erstatning for en prøve i faget og bør forme sig som en dialog mellem læreren og eleven eller kursisten om relevant fagligt stof, der er gennemgået eller gennemgås i undervisningen.

Samtalen bør vare omkring 15-20 minutter, og det er vigtigt, at samtalen har en længde, der giver eleven eller kursisten mulighed for at vise sit faglige niveau og mulighed for at komme fagligt i dybden med stoffet.

Der må ikke gives nogen særskilt bedømmelse af vurderingssamtalen, da den alene indgår i en helhedsvurdering i forbindelse med afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter.

Det er institutionen, der fastlægger de præcise rammer for og indhold af samtalen, men følgende elementer vil fx kunne kunne indgå i samtalen:

  • Der tages udgangspunkt i et allerede afviklet forløb, hvor der drøftes faglige problemstillinger ud fra kendt stof.
  • Der tages udgangspunkt i et mere specifikt tekststykke og dialogen drejer sig om faglige problemstillinger.

Se i øvrigt spørgsmål og svar på www.uvm.dk, hvor den faglige vurderingssamtale uddybes.

 

Skriftlig eksamen 2020: Information til censorer

I år afvikles censuren af de skriftlige prøver i engelsk virtuelt tirsdag 16.6.2020 som planlagt. Der vil blive afholdt virtuelt formøde, og jeg vil kunne kontaktes undervejs hele dagen.

I skrivende stund ved jeg endnu ikke, hvad de ændrede eksamensforhold betyder for antallet af eksaminander og censorer, men HFernes prøve afvikles som normalt, og der vil også i år være en del STX A-elever, der kommer til prøve i engelsk. Det er også muligt, der vil være enkelte selvstuderende STX B-niveau elever, der skal til prøve i sommerterminen.

Beskikkede skriftlige censorer modtager ca. 10. maj allokeringsbrev med link til UVM’s hjemmeside, hvor information til skriftlige censorer bliver tilgængelig forud for den første eksamen. Her findes vigtige informationer som fx censorvejledning samt de vejledende retteark, som censorerne opfordres til at bruge.

Du vil også modtage en mail med information fra undertegnede om, hvordan det virtuelle censormødet afholdes i i engelsk. Skulle du mod forventning ikke modtage denne information kort efter, du har fået dit allokeringsbrev, skal du kontakte mig hurtigst muligt.

Jeg benytter endnu engang lejligheden til at minde om, at al censur er at betragte som et lukket møde mellem de to censorer, og at votering og diskussion af opgavebesvarelser udelukkende finder sted på censormødet d. 16.6 EFTER mit oplæg på formødet. Det er altså IKKE tilladt at votere opgaver forud for censormødet.

Jeg vil også gøre opmærksom på, at det IKKE er tilladt at drøfte eller dele hverken hele besvarelser eller dele af besvarelser på sociale medier, og det er heller ikke tilladt at drøfte eksamenssættene.

På samme vis er det IKKE tilladt at drøfte SSOer eller SRPer udenfor det lukkede møde med censor/vejleder.

 

STX B Assignment 1

Jeg har i kølvandet på terminsprøverne fået en del henvendelser om assignment 1 til STX B, hvor instruksen lyder: ” Find alle verberne (udsagnsordene) i præsens (nutid) i nedenstående tekst, og omskriv dem til præteritum (datid). Skriv hele teksten som dit svar, og marker verberne tydeligt som i eksemplet.” Vær opmærksom på, at eleverne bliver bedt om at finde alle VERBERNE i præsens og IKKE verballeddene i præsens. Det betyder, at også hjælpeverberne i sammensatte tider skal omskrives – i dette tilfælde til præteritum.

I den tilsvarende opgave til HF forekommer der ikke verber i sammensat tid.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.