Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i engelsk - april 2021

Nyt og aktuelt om sommerens mundtlige og skriftlige prøver. Uddybning af betydningen af Gymnasienødprøvekendtgørelsen.

Nedenfor finder du en gennemgang af nogle af de væsentligste retningslinjer i forbindelse med sommereksamen 2021.

Du må endelig kontakte mig, hvis du har uddybende spørgsmål.

Med ønsker om et rigtigt godt forår!

Eksamen i sommertermin 2021

I har sikkert alle sammen set de generelle regler for sommerterminen nogle gange allerede, men herunder vil jeg alligevel lige for overblikkets skyld bringe dem med særligt fokus på, hvad de betyder fra et engelsklærerperspektiv.

Den skriftlige eksamen

Den skriftlige eksamen kommer ikke til at fylde meget i relation til sommertermin 2021 – hverken hos eleverne, i vores arbejdsbelastning eller i dette nyhedsbrev. Kun elever og kursister i særlige forløb (fx selvstuderende eller omgængere) kan komme op til skriftlig eksamen i engelsk. Det gælder for både stx og hf.

Som følge af dette kommer desværre ikke ret mange til at fungere som skriftlig censor i år. De få opgaver, der skrives, censureres dog efter planen – på censormødet den 15 juni – og karaktererne bliver tilgængelige umiddelbart derefter.

Til orientering kan det nævnes, at alle skriftlige eksamenssæt, hvad enten de er skrevet eller ej, frigives dagen efter de er blevet afviklet/skulle have været afviklet.
Materialet kan tilgås via Prøvebanken.dk.

Den mundtlige eksamen

Det er lidt anderledes med den mundtlige eksamen, hvor engelsk kan komme i spil, blandt andet i kraft af at det er studieretningsfag på stx.

Følgende muligheder, for at eleverne kommer op i mundtlig engelsk, fremgår af Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i sommerterminen 2021 i de gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (Nødprøvebekendtgørelsen), 24 marts 2021, § 5, 7 og 9:

Stx

2g

§ 4: Stk 2: For en elev på andet år af en treårig gymnasial uddannelse afholdes én mundtlig prøve efter udtræk.” (engelsk kan komme i spil)

3g

§ 4:”Stk. 3: To mundtlige prøver efter udtræk i studieretningsfag på A-eller B-niveau eller andet A-niveaufag. Hvis dette ikke er muligt, aflægges prøve i fag på B- eller C-niveau efter udtræk.” (engelsk kan komme i spil)

Hf

2.hf

§ 7:”Stk. 2. […] 2) Tre mundtlige prøver efter udtræk.” (engelsk kan komme i spil)

Hf-enkeltfag

§ 9: ”For en kursist på hf-enkeltfag […] ingen kursist aflægger mere end fire prøver.” (engelsk kan komme i spil.

Vejledning til Gymnasienødbekendtgørelsen

I Vejledning til Gymnasienødbekendtgørelsener forholdene i forbindelse med de mundtlige prøver uddybet. Nedenstående optræder de dele af vejledningen, som jeg har vurderet, har direkte indflydelse på gennemførslen af mundtlige prøver i engelsk.

Vejledningen dækker alle fag i forbindelse med den mundtlige eksamen. I er meget velkomne til at kontakte mig for en mere specifik drøftelse af, hvad reglerne betyder for engelsk, for jeres individuelle hold og eksamenssituation.

Generelt

Et undervisningsforløb er ikke automatisk uegnet til at indgå i prøvegrundlaget ved en mundtlig prøve, fordi det helt eller delvist er gennemført som nødundervisning. Men omfang og karakter af nødundervisning kan have betydning for indholdet ved de mundtlige prøver. Det kan også have betydning for udformning af prøverne, hvis kernestoffet er prioriteret på bekostning af supplerende stof”.

”De mundtlige prøver i sommeren 2021 skal - med udgangspunkt i læreplanen for det enkelte fag – gennemføres på en sådan måde, at der tages højde for, at der kan være elementer i faget, som eleven ikke har gennemgået, eller hvor undervisningen har været utilstrækkelig”.

Prøvegrundlag

”Eksaminator skal sikre sig, at de prøvematerialer (prøvespørgsmål), der bygger på forløb, hvor undervisningen helt eller delvist er gennemført som nødundervisning, gør eksaminanden i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål i det eller de faglige mål, der prøves i”.

”Hvis eksaminator vurderer, at dette ikke kan lade sig gøre, bør eksaminator udelade prøvematerialer, som ellers normalt ville skulle indgå ift. at leve op til den konkrete læreplans krav til materialer eller spørgsmål til prøven. Der kan fx være tale om at lempe på krav i et fags læreplan om, at der skal stilles spørgsmål i bestemte undervisningsforløb”.

Udeladelse af prøvematerialer til en mundtlig prøve

”Det skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller forløb, der evt. er udeladt af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor dermed ikke kan afprøve eleverne eller kursisterne i ved prøven. Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav, skal godkendes af institutionens leder”.

Bedømmelseskriterier ved prøven

”Justeringsmulighederne vedrører eksamensspørgsmålene og ikke en prøves bedømmelseskriterier eller form”.

Dialog mellem eksaminator og censor

”I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at se bort fra dele af læreplanens krav til prøvematerialer, skal censor ved at læse undervisningsbeskrivelsen og de fremsendte prøvematerialer eksplicit kunne orientere sig herom. Det vil være naturligt, at der er en dialog mellem eksaminator og censor om udeladte prøvematerialer og dettes forventelige betydning for afprøvningen af de faglige mål med henblik på at sikre elevernes mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af de faglige mål. Ligeledes vil dialog om evt. nedprioriteret supplerende stof kunne finde sted”.

Mere om prøvegrundlaget

Engelsk består som bekendt af en prøve, hvor eleven trækker et blandt flere spørgsmål, der er grundlag for eksaminationen. Nedenstående gives der eksempler på, hvor det er muligt at fravige læreplanens krav til prøvegrundlaget pga. nødundervisningen og hensynet til, at prøvematerialer skal give alle eksaminander en principiel mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål i det eller de faglige mål, der afprøves ved det givne prøvemateriale.

Mulig tilpasning af prøven

  • ”Prøvespørgsmålene/-materialerne kan tilpasses ved, i det omfang det vurderes nødvendigt, at udelade temaer/emner/forløb, der er gennemført som nødundervisning
  • I prøver, hvor der i læreplanen er fastlagt et bestemt antal forløb/emner, alle forløb eller bestemte forløb, der skal stilles spørgsmål i, kan dette reduceres eller justeres
  • Tilsvarende kan antallet af gange, det samme prøvemateriale må genanvendes, øges eller justeres, hvis dette er fastlagt i læreplanen. Dog således at det samme prøvemateriale højst kan gå igen fem gange
  • Eksaminator skal sørge for, at de mundtlige eksamensspørgsmål så vidt muligt dækker de faglige mål og kernestoffet
  • De temaer/emner/forløb, der udelades af prøvegrundlaget, skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen”.

Jeg har ovenfor understreget ”i det omfang det vurderes nødvendigt” for at tydeliggøre, at vi altså ikke har carte blanche til bare at ændre i eksamensgrundlaget, men at tilpasningerne kun skal foregå, hvis det anses som nødvendigt og efter godkendelse af skolens leder. Det er vigtigt at understrege, at alle tilpasninger skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen.

Vi skal hele tiden huske, at vores studenter skal vurderes på linje med elever, der er blevet studenter andre år, og at de skal vurderes i henhold til vores eksamensbekendtgørelse, hvorfor det er helt afgørende, at prøvegrundlaget ikke ændres.

Krav til kernestof læst i undervisningen

En ting er eksamensgrundlaget; en anden er kravet til kernestoffet dækket i undervisningen. Ovenstående tilpasningsmuligheder betyder ikke, at man kan læse færre emner, end dem der stilles krav om i læreplanerne. Der skal således stadig læses ni emner på stx A, fem emner på opgraderingshold B – A, seks emner på B-niveau, fire emner på opgraderingshold C-B og tre emner på C-niveau.

Standpunktskarakterer

I de fag, eleverne og kursisterne ikke kommer til prøve i, skal der i stedet for prøvekarakter gives en standpunktskarakter, som ophøjes til prøvekarakter. Den afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering af elevens faglige niveau i de daglige undervisning, herunder også nødundervisningen. Karakteren udtrykker i hvor høj grad, eleven lever op til de faglige mål. Der er altså ingen ændringer ift. karaktergivningen før Covid -19.

Det kan ganske naturligt opleves som en udfordring at skulle give en standpunktskarakter på fx hf, hvor lærere og elever og kursister har tilrettelagt forløbet i den formodning, at det skulle afsluttes med en prøve. Der gives ligesom sidste år mulighed for på hf at afholde individuelle evalueringssamtaler med elever og kursister, hvor eleven/kursisten i en faglig dialog med læreren kan vise sit niveau. Det er ikke hensigten, at disse samtaler skal udformes som en prøve eller en prøveeksamen, men de kan med fordel evt. tage udgangspunkt i en tekst eller et forløb, man har arbejdet med i undervisningen.

Undervisningsbeskrivelsen

Undervisningsbeskrivelsen danner baggrund for eksamen, den skriftlige såvel som den mundtlige, og den skal således give et fyldestgørende grundlag for elevens forberedelse frem mod prøven og for censor skal den give indblik i den undervisning, der er pågået, og de emner og det kernestof såvel som supplerende stof, der udgør grundlaget for prøven.

I forbindelse med den skriftlige eksamen er det vigtigt at minde om, at i-og e-bogen samt online ordbøger og online grammatikker, som eleverne skal have mulighed for at tilgå under prøven, skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen.

Det er afgørende, at undervisningsbeskrivelsen er udfyldt korrekt. Der er ikke krav til, at den er udformet på en bestemt måde, men der er krav om, at den for hvert større undervisningsforløb indeholder følgende punkter (jf. Eksamensbekendtgørelsen):

  • Emnets titel
  • Beskrivelse af indhold
  • Omfang
  • Særlige fokuspunkter
  • Væsentlige arbejdsformer.

Hvis skolens leder har godkendt, at der udelades dele af prøvegrundlaget, skal dette, som nævnt ovenfor, fremgå af undervisningsbeskrivelsen.

For en nærmere uddybning og eksempler på undervisningsbeskrivelser vil jeg henvise til det materiale, foreningen og jeg har lavet sammen. Det er rundsendt på mail til alle medlemmer, og det er at finde i foreningens Googledrev. Med tiden vil det også ligge på emu. Disse eksempler på undervisningsbeskrivelser er generiske og således ikke tilpasset Covid-19 og den helt særlige situation, vi står med i år.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.