Forløb

Hollywood

Den amerikanske drøm lever i Hollywood. Forløbet handler om bydelen, om statuetterne, om filmene og stjernerne - og om alt det, der foregår uden for rampelyset.

Forløbet henvender sig til engelsk A eller B på 2. eller 3. år på alle gymnasiale ungdomsuddannelser. Samlet varer forløbet ca. 18 lektioner à 45 minutter, men kan afkortes.

Hvad er det, der fascinerer os ved Hollywood? Med udgangspunkt i elevernes generelt ret omfattende kendskab til amerikansk filmkultur arbejder de med amerikanske værdier og kultursammenstød mellem USA og resten af verden. Her indgår analyse af film, sange såvel som non-fiction. Pædagogisk lægges der op til at kvalificere fremlæggelser og således også elevernes mundtlige eksamen

 

Der arbejdes bl.a. med følgende faglige mål (stx B): 

 • Eleverne skal kunne analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og metode og analysere og perspektivere aktuelle forhold i [… ]USA med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold.

 

Planlægning/overvejelser

Forløbet har en kort fælles introduktion, der trækker på elevernes erfaringer og bruger kontroversielle citater for at skabe et fælles afsæt. Forløbet afrundes med en film i klassen, men hovedparten af forløbet er baseret på gruppearbejde i fire dele: 1. Arbejde med et emne under overskriften Hollywood. 2. Analyse af en sang om Hollywood. 3. Analyse af en artikel om Hollywood. 4. Udarbejdelse af en ”celebrity quiz”. 

Gruppearbejdet lægger op til en stor grad af selvstændighed indenfor de givne rammer og gør det muligt at komme rundt om mange aspekter af emnet. Man kan vælge at anvende de samme grupper til forløbets delopgaver – af praktiske hensyn og for at skabe kontinuitet. Hvis man synes, at forløbet rummer for meget gruppearbejde, kan man i stedet arbejde med artikler om Hollywood i klassen. Her kunne læreren udvælge artikler fra forskellige ”kategorier” i listen nedenfor. 

Det vil også være oplagt at vælge en artikel som eksamenstekst til forløbet, evt. kombineret med en sang. Hvis forløbet anvendes på sidste skoleår, kunne det afsluttes med en prøveeksamen. 

Det forudsættes, at eleverne har kendskab til lyrikanalyse.


Her lægges op til formativ evaluering af gruppefremlæggelser med PowerPoint e.l. Udgangspunktet er, at elevernes fremlæggelser ofte kunne være bedre, og ikke mindst, at der ofte er en manglende progression gennem de to-tre år, hvad angår fremlæggelsernes kvalitet. Samtidig kan man som lærer opleve, at man har ringe muligheder for at give uddybende og individuel feedback på fremlæggelser. Det forudsættes, at fremlæggelsen er baseret på en PowerPoint e.l., der er uploadet under opgaver på Lectio (som en opgave med elevtid) eller i OneNote eller tilsvarende.

Målet med at systematisere feedback ved fremlæggelser er, at hensigtsmæssige vaner automatiseres, at der opnås en bevidsthed om god formidling, og endelig, at der opnås en højere kvalitet i fremlæggelserne.

Det forudsættes, at eleverne kender til gode råd omkring præsentationsværktøjer, fx Den gode digitale præsentation.

Ved hver enkelt gruppefremlæggelse bruges denne systematik

1. Efter fremlæggelsen er der først en spørgerunde til opklarende spørgsmål fra alle

2. Dem, der fremlægger, har på forhånd valgt en opponentgruppe, der giver feedback ud fra lærerens ”pinde”, fx:

 • Roller i gruppen
 • Tydelighed/gennemslagskraft og klare pointer
 • Fik de det hele med?
 • Forbedringsforslag

Dem, der fremlægger, skal ikke forklare/forsvare sig, men blot tage det til sig, de synes giver mening.

3. Derefter umiddelbar mundtlig feedback fra læreren til gruppen. Denne feedback er kortfattet (for ikke at tage energien ud af klassediskussion og for ikke at udstille elevernes mangler o.l.)

4. Opponentgruppen vælger næste fremlæggere, der selv vælger nye opponenter. Det giver et godt flow.

5. Læreren skriver efterfølgende formativ, individuel feedback under ”indlæg” under elevens opgave på Lectio (eller OneNote). Fx vedr.

 • udtale, sprog
 • misforståelser/manglende præcision/oversete aspekter
 • fagligt niveau/taksonomisk niveau
 • forhold mellem dias og det sagte
 • forhold mellem arbejdsindsats og præstation

Her kan læreren med fordel copy/paste standardkommentarer a la ”Du skal ikke læse op fra din computer”, ”Du skal have øjenkontakt med klassen” osv. Læreren kan vælge at kommentere gruppens indsats samlet.

Inden næste fremlæggelse i dette forløb skal eleven tjekke lærerens anvisninger på Lectio/OneNote og anvende dem til at forbedre den kommende præsentation.

Læreren tjekker egen feedback på forrige præsentation og følger op på, om gode råd er anvendt denne gang.


Forløbets opbygning

Del 1 (to moduler)

Introduktion: Start med at udarbejde et mindmap med titlen Hollywood – enten gruppevis på computer, hvis eleverne sidder i bordgrupper, eller fælles på tavlen. Spørg til, hvad eleverne ved om Hollywood og amerikansk film – gerne både facts og rygter om kendte m.m. Lad eleverne overveje, hvordan det kan være, at de ved så meget, og hvad der fascinerer dem.

Print nedenstående citater på små kort og del dem ud til eleverne, så de får kort med forskellige citater. Når eleverne har arbejdet med citatet, kan de evt. sende det videre, eller eleverne kan vende sig mod en anden gruppe og høre deres citat samt kommentarer.

Lad eleverne udlægge betydningen af citaterne og lad dem kommentere dem. De kan evt. google afsendernavnene og overveje om ”det kulturelle ophav” betyder noget for opfattelsen af Hollywood. Fx er det bemærkelsesværdigt, hvordan Woody Allen stiller sig op i koret af europæere, der forholder sig kritisk til USA. Hjælp evt. eleverne til at forstå forholdet mellem amerikansk filmindustri og kulturel imperialisme. Diskuter evt. forholdet mellem fascination af Hollywoodstjerner og afstandtagen til ”the American way of life”.

 •  “The Americans have colonized our subconscious.” (Wim Wenders, 1991)

 • ”America is not just interested in exporting its films. It is interested in exporting its way of life.” (Gilles Jacob, Cannes Film Festival director, quoted in “Culture Wars” 1998)

 •  ”Too bad the terrorists of the 11th of September learned life in Hollywood movies”. (Woody Allen, quoted in Augé 2002: 148)

 • ”The core of globalization is to achieve economic hegemony of a few rich states, the United States of America in particular, as well as the hegemony of Western consumer culture, threatening the peoples’ cultures, methods of living and spiritual values”. (Tariq Aziz, quoted in Landers 2000)

 • Inkluder nogle citater fra The Cynical Web Site og Hollywood Quotes.

Man kan evt. diskutere, om Hollywood har ændret sig siden Monroes tid.

Spørg eleverne, hvilke nye aspekter citaterne har tilføjet til det, der allerede står på mindmappet. Hvad betyder det fx for Europa, hvis de kritiske stemmer har ret?

Introducer dernæst Andy Warhol og hans berømte citat: “In the future everýbody will be world famous for fifteen minutes”. Bed eleverne kommentere det. Gælder det stadig? Betyder det noget andet i dag? Inddrag evt. mere af Warhol, fx følgende citat fra 2009: ”Nowadays if you're a crook you're still considered up-there. You can write books, go on TV, give interviews— you're a big celebrity and nobody even looks down on you because you're a crook. You're still really up-there. This is because more than anything people just want stars.”

Bed evt. afslutningsvis eleverne om at finde og kommentere et Warhol-citat på nettet, gerne et, der handler om Hollywood og/eller berømmelse. Diskuter evt., hvornår en stjerne bliver til et ikon (som Monroe – og Warhol).

 

Del 2 (tre moduler)

Underemner om Hollywood

Bed eleverne gruppevis vælge et af emnerne under overskriften Hollywood, og lad dem lave en præsentation af emnet for resten af klassen vha. en PowerPoint- eller Prezi, der inkluderer tekst og billeder. Stil specifikke krav til præsentationerne, der passer til klassen og dens niveau. Mulige underemner:

 • The Hollywood District
 • Los Angeles
 • The Film Industry
 • Hollywood Crisis
 • Academy Awards/Oscars
 • The Hollywood Sign
 • A Historical Hollywood Celebrity
 • A Contemporary Hollywood Celebrity
 • A Director/Film Maker

 

Del 3 (fire moduler)

Sange om Hollywood

Lad eleverne gruppevis vælge en sang om Hollywood/L.A. Se forslag nedenfor. 

Opgave: Analyser jeres sang og præsenter den i klassen. Her trækkes på elevernes viden om lyrikanalyse – evt. suppleret med begreber specifikt til sanganalyse (stanza, chorus, bridge, hook, storytelling osv.) 

Klassen hører sangene/ser videoerne (gerne både ”official video” og en udgave med ”lyrics”) og hører gruppernes præsentation. Man kan bede de elever, der lytter til sangene, fokusere på opfattelsen af Hollywood/L.A./filmindustrien.

Bed eleverne inkludere nedenstående punkter i deres præsentationer:

 • Genre
 • Time/context
 • Content/focus (what is the song about?)
 • Attitude to Hollywood, L.A., movies, celebrities, fame etc.
 • Style (praising, patriotic, critical, ambivalent, ironic, metaphorical etc.)
 • References (famous people, places, movies, events, phenomena etc.) (Why? Effect?)
 • Symbols?
 • Relation between lyrics and video (if possible): synergy, ambivalence, paradoxes? (fx forhold mellem lillepigeunivers og seksualitet i Katy Perrys California Gurls)
 • Message

Del 4 (tre moduler)

Artikler om Hollywood

Vis eleverne følgende teaser og bed dem kommentere. Spørg hvorfor Hollywood kan få så stærke følelser frem i nogle amerikanere:

What would you say if I told you that there is an American business that drops metric tons of toxic waste on your country and in your homes every day? I'm not talking about chemical waste or nuclear waste but toxins far more lethal - the byproducts of what's called entertainment, which are destroying the social environment. I refer to Hollywood, whose primary products are sex, violence, perversion, nihilism, attacks on religion and a thoroughgoing anti-family ethic.” - Refereret fra hjemmesiden Free Public.

Bed eleverne gruppevis vælge en af nedenstående artikler eller en anden relevant artikel. Når der er valgt en artikel pr. gruppe, kan man give disse for som lektie – gerne fordelt på to undervisningsgange, så der ikke skal læses mere end tre artikler pr. gang. Man kan evt. beskære artiklerne.

Eleverne skal læse deres egen artikel grundigt og præsentere den i klassen. Bed eleverne afslutningsvis stille 2-5 spørgsmål til artiklen, som resten af klassen skal besvare. Alternativt kan grupperne præsentere deres artikel for en anden gruppe (og høre dennes præsentation) for at undgå for meget plenum og for at spare tid. Bed eleverne inkludere:

 • Important aspects of Hollywood highlighted
 • Critical points about Hollywood
 • (American) Values (implicit or explicit, either “wrong” or “misconceived” values in Hollywood (films) or neglected “real” values in real life)
 • Non-fiction analysis: Purpose/intention/hidden message/balanced or biased/ethos, logos, pathos (Wider Contexts, p. 329)
 • Political implications

Del 5 (to moduler)

Celebrity quiz (kan udmærket undværes i forløbet – men er måske en god variation. Quizzen kan inspirere pga. konkurrenceelementet, og det er en udmærket gruppeøvelse, der dels kræver samarbejde og dels kræver fornemmelse for, hvad der er svært/let for andre elever med andre interesser, end man selv har. Endelig er det en aktivitet, som eleverne kan styre selv – stort set).

Lad eleverne lave en quiz i grupper. Bed eleverne vælge en kendt person, og lad dem nedskrive en række oplysninger (8-10) om denne person. Grupperne vælger selv, om de bruger fx PowerPoint eller blot læser informationerne op. De første informationer skal være generelle og vage, og gradvis skal det blive lettere og lettere at gætte, hvem der er tale om. Den gruppe, der først kan gætte personen, vinder. Eleverne har næppe brug for hjælp til at finde information om kendte på nettet, men man kan foreslå dem at skrive personens navn + biography i en googlesøgning.

 

Del 6 (fire moduler)

Film – fra og om Hollywood

Det er oplagt at inddrage en eller flere film i forløbet. Man kan selvfølgelig inddrage en hvilken som helst film fra Hollywood. Men man kan også vælge en film, der tematiserer filmverdenen – både dens glamour og de mere barske sider. Her tages der udgangspunkt i Altmans The Player fra 1992. Filmsproget er noget langsommere end det, eleverne er vant til, men det er tiden værd.

Arbejdet med filmen kunne falde i tre dele, heraf de første to i klassen og det sidste som en individuel aflevering.

For det første: I klassen arbejdes med de bærende personer, plottet, krimigåden, tematik, filmens referencer og metadimension samt naturligvis drømmen om succes og skildringen (og kritikken) af Hollywood. Elever og/eller lærere skriver ordnede stikord fx i OneNote.

Som det næste arbejdes der næranalytisk med filmens åbningsscene, der varer 7,47 minutter, uden at der klippes. Scenens virkemidler analyseres. Det diskuteres, hvilken effekt denne åbning skaber, og hvorfor Altman har valgt den. Endelig kan man sammenligne med andre bemærkelsesværdige åbningsscener – helst nogle eleverne nævner, ellers fx Top 10 Opening Shots of All Time på YouTube. 

Afslutningsvis kan man bede eleverne skrive en individuel anmeldelse (700-1000 ord) af filmen med udgangspunkt i et eller flere af nedenstående links.  Bed eleverne inddrage kort resume, fakta om instruktør, interessante filmiske virkemidler samt deres vurdering. Ydermere skal de sammenligne filmens fremstilling af Hollywood med den, de har mødt i en eller flere tekster i forløbet.

Spirit of Baraka: How to write a movie review 

Edusson blog: How to write a movie review 

ThoughtCo.com: Write a film review 

Se endvidere i to nedenstående links vedr. film om film

The 10 best films about films

The 25 greatest movies about making movies

 

Evaluering

For også at træne det individuelle aspekt af mundtlig fremlæggelse kan forløbet afsluttes af en prøveeksamen. Der er behov for to elever, der melder sig frivilligt. En elev kommer op i sin sang – en anden i sin artikel. Bedømmelsen foregår efter de valgte faglige mål. De faglige mål, der er præciseret ovenfor, kan evt. konkretiseres (kendskab til den amerikanske filmindustri, kendskab til forskellige værdier i Hollywoodfilm, kendskab til kritik af Hollywood og amerikansk kultureksport osv.).

Læs mere:

Kritisk holdning til amerikansk kultureksport.

Bog: Toby Miller, Nitin Govil, John McMurria and Richard Maxwell, Global Hollywood, bfi Publishing, 2001

 

Kreditering

Forløbet er lavet af Thomas Kruse, Gribskov Gymnasium og HF

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.