Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i fysik - februar 2021

Virtuelle eksperimenter. Brug af mobiltelefon ved eksamen. Evaluering af mundtlig prøve (fysik C, stx). Formativ evaluering i fysik og astronomi. Opmærksomhedspunkter til skriftlig prøve.

Virtuelle eksperimenter kan tælle med i krav om elevers eksperimentelle laboratoriearbejde i fysik.

Eksperimentelt arbejde er en del af fysikfagets dna både som faglig metode og som indlæringsmetode.

Eksperimentet og den praktiske dimension i faget er særlig udfordret, i forhold til at fastholde det faglige niveau i faget, i forbindelse med nedlukninger og fravær som en følge af COVID-19.

Det skyldes at samspillet mellem teori og eksperimenter er en del af fysikfagets identitet. Ud over selve det praktiske arbejde i laboratorierne, benyttes eksperimentet også som et virkemiddel til at forstå begreber og modeller og dermed øge eleverne indlæring i faget.

Det er i dette skoleår nu blevet muligt for skolerne at gennemføre eksperimenter i laboratorieundervisningen virtuelt.

Normalt skal eksperimenter gennemføres ved fysisk fremmøde i gymnasiernes laboratoriefaciliteter, men grundet nedlukningerne er det nødvendigt at åbne for denne virtuelle mulighed, så eleverne kan få gennemgået det faglige stof også i de eksperimentelle dele af faget.

Åbningen med de virtuelle eksperimenter er en lempelse, som giver nogle muligheder for at efterligne det praktiske eksperimentets rolle i undervisningen – fx kan eleverne lave egne målinger af fysiske fænomener i de virtuelle laboratorier, som de efterfølgende kan bruge i undervisningen. Det vil også gøre det lettere at opfylde kravet om 20 % eksperimentelt arbejde, da virtuelle eksperimenter gennemført i forbindelse med en nedlukningsperiode ikke skal gentages.

Typer af virtuelle eksperimenter som kan indgå i de 20 % eksperimentelle arbejde i fysikfaget eller i forbindelse med selvstændige eksperimentelle projekter:

  • Virtuelle eksperimenter og demonstrationsforsøg, hvor vejleder i samspil med eleven gennemfører forsøget med virtuel kontakt.
  • Film af eksperimenter, hvor det er muligt at indsamle relevant data.
  • Virtuelle laboratorier, hvor eleven gives mulighed for virtuelt at indsamle relevant data.
  • Hjemmeforsøg, så længe det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og følger arbejdstilsynets regler.
  • Udlevering af relevante datasæt (fx kortdata, målinger, observationer, feltobservationer), der er velegnede i forhold til elevens muligheder for at demonstrere anvendelse af fagets metoder.

 

Brug af mobiltelefon eller tablet ved den mundtlige prøve

Det er ikke muligt for eleverne at medbringe og benytte egen mobiltelefonen i eksamenssituationen og eksamensopgaverne må derfor planlægges og formuleres således der tages højde for denne situation. Hvis det ikke er eleven, der medbringer mobiltelefonen/tabletten til prøven, men det er skolen, der stiller en mobiltelefon/tablet uden sim-kort til rådighed inde til prøven, så er det fint. Det må skolerne gerne.

 

Evaluering af den mundtlige prøve i fysik C på stx

Der har i forbindelse med fysik C, efter den nye reform været et stort fald i karakteren ved den mundtlige prøve. Gennemsnittet for de forgående 5 bevisår har været 7,5, mens gennemsnittet for bevisåret 2020 er faldet til 6,2. Der nedsættes derfor med støtte fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test i BUVM en arbejdsgruppe, med intentionen at gennemføre en evaluering af den nye prøveform, for fortsat at sikre en ensartet og lige bedømmelse af eleverne i fysik C på stx, samt at høste erfaringer frem mod sommer prøven i 2021. Evalueringen foretages i et samarbejde mellem Børne- og Undervisningsministeriet og fysiklærerforeningen og det faglige forum i fysik.

Mdt. prøvekarakter i Fysik C for elever i relation til samlet grundskoleresultat
© Børne- og Undervisningsministeriet

 

Som det fremgår af figuren herover har faldet i karakter ramt bredt på alle elevgrupper, uanset hvilken baggrund de er kommet med fra grundskolen. Evaluering vil belyse den række ændringer, der er sket i læreplanen for fysik C i forbindelse med reformen og, hvordan det er blevet implementeret i undervisningen og prøven. I forbindelse med evalueringen vil der blive gennemført en spørgeskemaundersøgelse og det er håbet, at I alle vil bidrage med jeres viden, erfaringer og feedback, såfremt I har undervist i fysik C.

 

Formativ evaluering i fysik og astronomi

SOLO-taksonomi
© Børne- og Undervisningsministeriet

I forbindelse med alle læreplanerne til fysik i gymnasiet (htx + stx) er der i forbindelse med læreplansafsnit 4.1 formuleret et krav om en ”fremadrettet vejledning af den enkelte elev i arbejdet med at nå de faglige mål.” Det er derfor nødvendigt, at både læreren og eleverne selv løbende vurderer elevernes læring, så der kan tilrettelægges passende aktiviteter med henblik på at leve op til undervisningens mål. Denne proces kan ske ved, at man som lærer først opstiller tydelige læringsmål for eleverne ud fra de faglige mål. Herefter indsamles viden om elevernes kunnen, begrebsopfattelse og holdninger set i relation til læringsmålene. Dette kan fx ske ved at lytte til elevernes samtaler og argumenter, når de arbejder, eller ved at eleverne løser små konkrete opgaver, hvor bestemte færdigheder og faglige begreber anvendes. Herefter sikrer læreren, at den enkelte elev gives tilbagemelding om fremskridt samt strategier for det videre arbejde. Det er vigtigt, at processen involverer elevernes egne refleksioner over deres læring.

Det kan være en hjælp at benytte de udarbejdede progressionsbeskrivelser af de faglige mål, som er opbygget efter SOLO-taksonomien for fysik C og B (htx + stx).

Skemaer og beskrivelser kan findes på emu.dk.

Der er endnu ikke udarbejdet tilsvarende progressionsbeskrivelser for astronomi, men hvis man gerne vil deltage i udviklingen af en sådan beskrivelse er man meget velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon.

 

Opmærksomhedspunkter til den kommende skriftlige prøve i fysik A

I februar 2020 blev følgende melding udsendt til skolerne:

Implementeringen af de digitale opgaveformater i forbindelsen med overgangen til de nye prøveformer (reform 2017), har resulteret i en række udfordringer med at sikre den tekniske afvikling af opgaverne. Der vil derfor ikke blive stillet eksamensopgaver, hvor eksaminanderne forventes at kunne løse en kinematisk problemstilling med videoanalyse ved den skriftlige eksamen i fysik A stx og geovidenskab A. Det vil kun gælde ved sommerterminen (maj – juni, august) 2020.

Selvom udmeldingen kom med en solnedgangsklausul, tænker jeg at oplyse, at vi nu igen vil stille opgaver inden for alle de nye opgavetyper. Det er de opgavetyper, som oprindelig var udmeldt i forbindelse med overgangen til reform 2017, herunder også videoanalyse.

Følgende formulering eller meget lignende er/vil snart blive sendt ud til skolerne:

Vedrørende den skriftlige prøve i fysik A og geovidenskab A.

De digitale opgaveformater i forbindelsen med overgangen til de nye prøveformer, ved den skriftlige prøve (reform 2017), resulterede i 2020 i en række udfordringer med at sikre den tekniske afvikling af opgaverne, hvilket medførte nogle forbehold ved prøven. Disse er nu afklaret, og der vil derfor igen blive stillet opgaver, hvor eksaminanderne forventes at kunne løse en kinematisk problemstilling med videoanalyse ved den skriftlige prøve i fysik A stx og geovidenskab A.

 

Kreditering

Fagkonsulent i fysik Thomas Brun Kristensen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.