Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i fysik og astronomi - september 2022

Nyt i vejledningerne, FIP 2022-23, Fagdidaktik, Fysik i det 21. århundrede, Skriftlig prøve i fysik A sommer 2022, opmærksomhedspunkter ved skriftlig eksamen; og mobiltelefon eller tablet ved mundtlig prøve.

Nyt i vejledningerne til fysik og astronomi

Igen i år har der været redigeret en smule i fysik og astronomivejledningerne og det kan derfor anbefales, at man orientere sig i de vejledninger, som er relevante for ens undervisning eller, hvis man beskikkes som censor i et fag/niveau man ikke lige har undervisning i.

Herunder er en oversigt over årets ændringer for fysik og astronomi. Niveauerne er blandet sammen, da flere af ændringerne er fælles på tværs af alle tre niveauer. De konkrete formuleringer skal findes i de enkelte vejledninger (se også https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017, hvor de nye vejledninger i løbet af september vil blive lagt op)

Fysik:

 • Karakterbeskrivelsen for 02 ved den skriftlige prøve er justeret for den skriftlige karakter i fysik A.
 • En længere uddybning om det særlige ved løftet fra Geovidenskab A til Fysik A
 • Henvisning til ny supplerende vejledning om ”Ordliste med typeord i fysik A stx” på emu.dk er bl.a. indsat under afsnittet om skriftlighed i faget.
 • Forklaringen angående perspektivering og det perspektiverende bilag på fysik er blevet uddybet.
 • Hvad er et ”ukendt” bilag? Er blevet tydeligere forklaret.
 • Hvad må medbringes til prøven i forhold til ”genbrug af data” er præciseret.
 • Uddybning og præcisering af ”Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen i al væsentlighed dække de faglige mål, kernestoffet og det supplerende stof.”
 • Arbejdet med globale og samfundsrelevante problemstillinger i fysikundervisningen er skrevet tydeligere frem flere steder i vejledning.

Fysik c:

 • Vægtningen af bedømmelseskriterierne i forhold til en helhedsvurdering er præciseret.
 • Vigtigheden af koordinering af fysikundervisningen i forbindelse med det naturvidenskabelige grundforløb er præciseret.
 • Uddybning: Opgaverne til den mundtlige prøve kan også indeholde figurer og billeder.

Astronomi:

 • Afsnittet med links er udvidet, til også at inkludere en sektion om data, simuleringer, observation, billedbehandling mv. til astronomi.
 • Der er henvist til brugen af ”Det Fjernstyrede Undervisnings Teleskop” i Australien i forhold til elevernes arbejde med egne observationer.
 • Der henvises nu til nyt materiale på emu.dk, om eksempel på formulering af trinmål efter SOLO taksonomien i astronomi.

 

FIP kurserne i skoleåret 2022-23

På det kommende skoleårs FIP-kurser vil der være et særligt fokus på overgangen fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser i de enkelte fag. Det kan blandt andet dreje sig om elevernes faglige forudsætninger fra grundskolen, herunder viden om læringsmål samt arbejdsmetoder i grundskolen, skiftet fra hverdagssprog til fagsprog, sammenhængen mellem eksperimentelt arbejde og teoretisk arbejde. fokus på skriftlighed over for mundtlighed og stilladsering af faglig progression.

Man kan tilmelde sig kurserne via dette link: https://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-tilmelding.aspx

Fysik stx afholdes dels 1. februar 2023 på Hvidovre Gymnasium og 2. februar 2023 på Aarhus Akademi.

Fysik htx afholdes den 23. november 2022 på SDE Odense.

Astronomi afholdes den 23. marts på Odense Katedralskole.

Geovidenskab afholdes den 8. februar på Rosborg Gymnasium.

 

Fagdidaktik i fysik, astronomi og geovidenskab

I fagdidaktik i astronomi er der kommet ny underviser. Det er Thomas M. Amby fra Viborg Katedralskole. Astronomikurset afholdes den 12. til 14. september. Man skal være opmærksom på, at det er en forudsætning for, at man som underviser kan opnå faglig kompetence i faget astronomi i de gymnasiale uddannelser, at man har en uddannelse, der indeholder de samme faglige mindstekrav som for faget fysik, og at denne kombineres med eller indeholder studieaktiviteter i astronomi med et samlet omfang på mindst 30 ECTS-point. De nærmere krav til indholdet fremgår af https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2018/9698 .

Fagdidaktisk i geovidenskab er aflyst for i år pga. af for få tilmeldte. Modulet udskydes til efteråret 2023 og herefter kører hvert andet år ligesom fx astronomi.

Der er i år kun ét fagdidaktisk modul i fysik. Det løber af stablen den 28. til 30 november. Underviserne er Dorthe Petersen Agerkvist fra Herlev Gymnasium og Anne Helene Handberg Pedersen fra Falkonergårdens Gymnasium.

 

Fysik i det 21. århundrede på stx

Det er før sommerferien udmeldt på uvm.dk, at fysik i det 21. århundrede er ”Rumfysik” for vintereksamen 2022/23. For sommerterminen 2023 er det nye emne fortsat ”Rumfysik”. Opgavekommissionen har udarbejdet de vejledende opgaver til Rumfysik, som er gjort tilgængelig på prøvebanken.dk. Fysiklærerforeningen afholder to efteruddannelseskurser i emnet, jeg vil være til stede på begge kurser, hvor jeg blandt andet vil redegøre nærmere for rammerne af emnet og de vejledende opgaver. Det ene kursus løb faktisk af stablen den 29. og 30. august på Roskilde Katedralskole.

 

Skriftlig prøve i fysik A sommer 2022

Selvom eleverne, jf. prøveaftalen, kun skulle aflægge skriftlig prøve i dansk på A-niveau, så forventede vi alligevel, at alle de skriftlige prøver ville blive afholdt (forbehold for gl. ordning), om end i et meget reduceret omfang. Det har således været enkelte grupper af elever og kurister, herunder fx selvstuderende, elever på særlige vilkår og elever til omprøve, der skulle aflægge skriftlige prøver i andre fag end dansk, da det ikke var muligt at give disse elever/kurister afsluttende standpunktskarakterer. Prøvesæt og en meget begrænset udgave af Råd og Vink kan tilgås via Prøvebanken.dk.

Påmindelse om opmærksomhedspunkter ved skriftlig eksamen som censor

Dette afsnit er blot en påmindelse om nogle af de ting, I normaltvist skal huske, når vi afvikler skriftlig eksamen på ordinære vilkår, så I har det til næste prøvetermin.

 • Det er jeres egen skole, der skal melde jer som interesseret. Dette gøres i XPRS (eksamenssystemet), så jeg kan indstille jer efterfølgende fra centralt hold.
 • Jeg tilstræber, at der hvert år foretages en løbende udskiftning af censorkorpset, der sammensættes på baggrund af kriterier som undervisningserfaring og geografi. Man kan således ikke være sikker på skriftlig censur hvert år. Det er i den forbindelse et væsentligt kriterie, at så mange skoler som muligt er repræsenterede på det årlige censormøde, så man kan tage viden og konklusioner med tilbage til faggrupperne.
 • Det tilstræbes, at der i rettegrupperne altid er en hensigtsmæssig fordeling mellem nye censorer og censorer med mange års undervisnings- og censorerfaring.

 

Brug af mobiltelefon eller tablet ved den mundtlige prøve

Og så lige en venlig reminder om, hvordan det lige forholder sig med mobiltelefoner ved fysikprøverne. Det er ikke muligt for eleverne at medbringe og benytte egen mobiltelefonen i eksamenssituationen og eksamensopgaverne må derfor planlægges og formuleres således der tages højde for denne situation. Hvis det ikke er eleven, der medbringer mobiltelefonen/tabletten til prøven, men det er skolen, der stiller en mobiltelefon/tablet uden sim-kort til rådighed inde til prøven, så er det fint. Det må skolerne gerne.

 

Kreditering

Fagkonsulent i fysik Thomas Brun Kristensen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.