Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i idræt - april 2021

Nyhedsbrev om prøverne og standpunktskaraktererne.

Kære alle

Der er nu kommet en vejledning til afvikling af gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer.

Den kan findes her.                             

Vejledningen gælder aftaleteksten om sommerens prøver, som blev vedtaget af Folketinget 5. februar og revideret 12. februar: Aftaleteksten kan ses her.

I dette nyhedsbrev er fremhævet nogle særlige opmærksomhedspunkter for idrætsfaget, men vejledningens fulde ordlyd er naturligvis gældende.

Afsnit i kursiv er uddrag fra vejledningen, mens det resterende er mine uddybninger.

”Et undervisningsforløb er ikke automatisk uegnet til at indgå i prøvegrundlaget ved en mundtlig prøve, fordi det helt eller delvist er gennemført som nødundervisning. Men omfang og karakter af nødundervisning kan have betydning for indholdet ved de mundtlige prøver”

Man kan således godt gå til eksamen i discipliner, der er undervist i under nedlukningen, hvis de lever op til de faglige mål i læreplanen.

”Eksaminator skal sikre sig, at de prøvematerialer (prøvespørgsmål), der bygger på forløb, hvor undervisningen helt eller delvist er gennemført som nødundervisning, gør eksaminanden i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål i det eller de faglige mål, der afprøves i. Hvis eksaminator vurderer, at dette ikke kan lade sig gøre, bør eksaminator udelade prøvematerialer, som ellers normalt ville skulle indgå ift. at leve op til den konkrete læreplans krav til materialer eller spørgsmål til prøven. Der kan fx være tale om at lempe på krav i et fags læreplan om, at der skal stilles spørgsmål i bestemte undervisningsforløb.

Heraf kan udeledes, at det ikke er et krav at have seks forskellige forløb i forløbspakkerne til trækningen. Blot skal alle tre færdighedsområder være repræsenteret, så alsidigheden hos eleven som idrætsperson stadig kan vægtes højt som en del af bedømmelsen. Det hedder videre:

”I prøver, hvor der i læreplanen er fastlagt et bestemt antal forløb/emner, alle forløb eller bestemte forløb, der skal stilles spørgsmål i, kan dette reduceres eller justeres.

Tilsvarende kan antallet af gange, det samme prøvemateriale må genanvendes, øges eller justeres, hvis dette er fastlagt i læreplanen. Dog således at det samme prøvemateriale højst kan gå igen fem gange.

Eksaminator skal sørge for, at de mundtlige eksamensspørgsmål så vidt muligt dækker de faglige mål og kernestoffet.”

I uddybningen her ses det også, at den enkelte forløbspakke maksimalt kan gå igen 5 gange. De to afsnit betyder altså, at det i nødstilfælde kan lade sig gøre kun at opgive et forløb fra hvert færdighedsområde til forløbspakkerne. Det vil dog formodentlig høre til sjældenhederne, mens 5 forløb eller måske 4 forløb er mere realistiske justeringer. Når man begynder at opgive færre forløb, skal man være særlig opmærksom på, om der er pakker nok til alle grupperne. Det kan afhjælpes en smule, hvis man stræber efter at have 4-mandsgrupper, så skal der bruges færre forløbspakker i trækningen, end hvis det kun er 3-mandsgrupper.

”Justeringsmulighederne vedrører eksamensspørgsmålene og ikke en prøves bedømmelseskriterier eller form. Fx kan en eksaminator ikke udelade de dele af en prøve, der omhandler en praktisk dimension i et fag, således at eleverne kun eksamineres i teoretisk stof, hvis der i bedømmelses-kriterierne eksplicit er nævnt en praktisk dimension. I det tilfælde kan det være nødvendigt at aflyse prøven”.

Her kan ses, at det således ikke er muligt at afholde en ren teoretisk eksamen i idræt. Men også at eleverne, når de er til prøve vil blive vurderet efter de almindelige kriterier. 

I sidste instans kan det pga. praksisdimensionen være nødvendigt at aflyse prøven i dræt. Det er formuleret således i vejledningen.

”I det omfang, at muligheder for tilpasning af prøven beskrevet i denne vejledning ikke i tilstrækkeligt omfang kan kompensere for et evt. fagligt efterslæb, eller hvis nødundervisningen ikke har givet tilstrækkelig mulighed for at udøve fagets praksisdel, herunder planlægge og udforme evt. produkter til den mundtlige prøve, som læreplanen foreskriver, er det muligt for skolens leder at aflyse en prøve med praktisk dimension.”

Om afsluttende standpunktskarakter

”Såfremt en prøve aflyses, skal eleven eller kursisten i stedet have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter. En afsluttende standpunktskarakter er en helhedsvurdering af elevens eller kursistens opfyldelse af de faglige mål i faget”

”I helhedsvurderingen kan en individuel faglig vurderingssamtale med eleven eller kursisten indgå, men en sådan samtale kan ikke alene udgøre bedømmelsesgrundlaget. Ligeledes kan en test eller prøve ikke alene udgøre bedømmelses-grundlaget for en afsluttende standpunktskarakter.”

”Særlige udfordringer ift. karaktergivning i fag med praktisk dimension

Der kan muligvis have være længere perioder, hvor eleven/kursisten ikke har haft mulighed for at demonstrere et fagligt niveau i de dele af faget, eller hvor undervisningen har haft en atypisk progression pga. omplacering af undervisning.

Det vil i det tilfælde være vigtigt at anlægge et lidt bredere fokus i den helhedsvurdering af målopfyldelsen, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter, end normalt, så det ikke kommer eleven/kursisten til skade, at praktiske dele af undervisningen ikke har kunnet gennemføres normalt. Fx vil der kunne lægges vægt på elevernes faglige præstationer ifm. relevante, tidligere afviklede forløb, hvor eleverne i højere grad har haft mulighed for at opfylde de faglige mål inden for de praktiske dele af faget.”

Der er således i vejledningen en særlig opmærksomhed på, at det kan være udfordrende at skulle give en karakter i idræt. Det er derfor muligt at se længere tilbage i forløb for at give eleven den mest retfærdige bedømmelse. Ligeledes skal en faglig vurderingssamtale forstås bredt, og vi må i undervisningen altid tilrettelægge særlige aktiviteter, herunder også individuelle, og det er naturligt - særligt i den aktuelle situation - at tilrettelægge undervisningsaktiviteter, der har til hensigt at bidrage til vurderingsgrundlaget.  Det er således fint at lade eleverne vise en praktisk dimension, når bare det huskes, at karakteren er en helhedsvurdering og enkeltaktiviteter ikke alene kan udgøre bedømmelsesgrundlaget.

De bedste hilsner

Lasse

 

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.