Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i IT-fagene - maj 2021

Om nødprøvebekendtgørelse, eksamen, læreplaner, teknologiforståelse, efteruddannelse, FIP, "At være lærer i fag", IT-fagligt forum og IT-lærerforeningen.

Desværre har vi haft endnu et skoleår, der har være præget af lange nedlukninger og nødundervisning. En omskiftelig hverdag med kortfristede udmeldinger om nedlukning, nødundervisning, gradvis genåbning og en hverdag med kviktest et par gange om ugen. Fokus blev flyttet fra hvordan vi laver virtuel undervisning, til hvordan vi laver god virtuel undervisning, og ord som gammel hånd, synkron og asynkron undervisning har vundet indpas i vores hverdagsliv. Forhåbentlig bliver det en mere normal hverdag i det nye skoleår.

Der er lavet en nødprøvebekendtgørelse med vejledning, som er omtalt senere i dette nyhedsbrev. Desuden er der links og deadline for tilmelding til efteruddannelseskurser.

Teknologiforståelse forsøget i grundskolen er ved at nå sin afslutning og faget skal evalueres og det skal besluttes om og under hvilken form faget skal gøres permanent i grundskolen.

Det er genstand for bevågenhed, hvordan fagligheden fra teknologiforståelse kan samles op i de gymnasiale uddannelser. I vinter har Danske Gymnasier foreslået et nyt teknologifag i stx. Der er dog allerede i dag mu- lighed for at teknologi, som er et htx-profilfag, kan udbydes som valgfag på stx.

Det vil være naturligt, at fagligheden fra teknologiforståelse bliver samlet op af informatik, da alle fire kompetenceområder fra teknologiforståelse kan genkendes i de faglige mål for informatik. Jeg har sammenholdt kompetenceområderne fra teknologiforståelse med nogle af de faglige mål for informatik C:

 • Digital myndiggørelse: It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning. Elevernes it-sikkerhed og beskyttelse af egen data.
 • Digital design og designprocesser: Interaktionsdesign, designe it-system gennem brugerorienterede teknikker
 • Computationel tankegang: Modellering af databaser og programmer, udvikling af simple it-systemer
 • Teknologisk handleevne: Programmering, databasers anvendelse i it-systemer.

Afhængig af teknologiforståelses fremtid kan det blive nødvendigt med justering af læreplanerne, da der et vist overlap med informatik. Det bliver spændende at se, hvor teknologiforståelse lander.

Jeg ønsker alle en god eksamen.

 

Fra BUVM/STUK

BUVM opdaterer løbende en FAQ om information om COVID-19 og de gymnasiale uddannelser. 

Fagkonsulenterne er ved at revidere dokumenterne om inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning. 

 

Eksamen

Eksamensplanerne er ved at blive offentliggjorte. I den forbindelse er der udgivet en bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (Gymnasienødprøvebekendtgørelsen). 

Bekendtgørelsen og vejledningen gælder både for de gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forøb. Af vejledningen fremgår det at et undervisningsforløb er ikke automatisk uegnet til at indgå i prøvegrundlaget ved en mundtlig prøve, fordi det helt eller delvist er gennemført som nødundervisning. Men omfang og karakter af nødundervisning kan have betydning for indholdet ved de mundtlige prøver.

Det skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller forløb, der evt. er udeladt af prøve- grundlaget, og som eksaminator og censor dermed ikke kan afprøve eleverne eller kursisterne i ved prøven. Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav, skal godkendes af institutionens leder.

I bilag 1 i vejledningen er der eksempler på situationer i de enkelte fag, hvor læreplanens krav til prøve- grundlaget kan fraviges pga. nødundervisningen. Bilaget skal læses opsummerende. Dette betyder at fag og niveauer, der både har et eksamensprojekt, og hvor eleven trækker et blandt flere spørgsmål, hører til både ved prøveformen ” Prøve, hvor eleven trækker et blandt flere spørgsmål, der er grundlag for eksaminationen” og ved prøveformen ” Projektprøver, hvor eleven udarbejder et projekt eller tilsvarende inden prøven, der er udgangspunkt for eksaminationen.” Dette gælder Informatik B, Informatik B merk eux og Programmering B.

Jeg vil i øvrigt minde om de vigtige styredokumenter vedrørende eksamen. Ud over de relevante læreplaners (herunder læreplaner for studieretningsprojektet/studieområdet) afsnit om den mundtlige prøve er der eksamensbekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen. 

Desuden vil jeg henlede opmærksomheden på FAQ om SRP, hvor der også er afsnit om tiden inden den mundtlige prøve og selve den mundtlige prøve og bedømmelse samt FAQ om SO/SOP for HHX og SO for HTX

 

Vejledningerne til lærerplanerne

Vejledningerne vil blive revideret, så de er klar til det nye skoleår. Der hvor der er væsentlige ændringer, vil det blive angivet ved bullets først i vejledningen. Hvis du har kommentarer til vejledningerne, kan du sende dem til mig senest d. 26. maj.

 

Efteruddannelsesaktiviteter

Aarhus Universitet

Masteruddannelse i informatikundervisning

Under uddannelsen Master i informatikundervisning udbydes følgende kurser i efteråret 2021:

 • Algoritmer og datastrukturer
 • Databaser og bagrebsmodellering
 • valgfaget Advanced User Experience

 

I foråret 2022 udbydes Introduktion til programmering.

Uddannelsen Master i informatikundervisning udbydes i et nationalt samarbejde mellem seks danske universiteter: IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Der er et optagelseskrav på 30 ECTS-point, der er relevante for visse dele af de faglige mindstekrav. It-Vest vil vejlede i hvilke kurser, der kan tages for at opfylde optagelseskravet.

De kandidater, der ikke har et centralt fag inden for det naturvidenskabelige hovedområde, vil yderligere skulle supplere med 30 ECTS-point

 

Institut for naturfagenes didaktik, Københavns Universitet

Kurset Videnskabsteori for informatikfaget har været udbudt igen som et rent online-kursus.

 • Onlineforløb (asynkront): 5/7-10/8 (15 timer pr uge)
 • Onlineseminar (synkront, fremmøde obligatorisk): 11/8-13/8 (7 timer pr dag))
 • Projektarbejde (fjernvejledning): 16/8-27/8 (13,25 timer pr. uge)

Kurset er på 5 ECTS-point. Forespørgsler eller lignende kan rettes til vtinf@ind.ku.dk.

 

FIP – Faglig udvikling i praksis

De to planlagte FIP blev sammenlagt til et virtuelt. Materialet vil komme snarest på FIP-siden på informatik her på emu.dk. 

BUVM afholder FIP igen i næste skoleår. Forhåbentlig vil det blive fysisk. Årets tema vil være elevernes globale kompetencer Datoerne bliver meldt ud, når de ligger fast.

 

At være lærer i fag (tidligere fagdidaktisk kursus)

Fagdidaktisk kursus i informatik, it-A, programmering, informatik B merk eux er ved at blive plan- lagt – fysisk – og vil blive afholdt i dagene 22/9-24/9.

 

IT-fagligt forum

Medlemmer af it-fagligt forum 2019/2020:

(fælles it-fagligt forum for alle gymnasiale uddannelser - fagkonsulentens rådgivende forum med repræsentanter fra den faglige forening, de gymnasiale uddannelser, Danske Gymnasier og videregående uddannelser).

 1. Jacob Stenløkke Bendtsen, Hvidovre Gymnasium og HF Formand for IT-lærerforeningen Redaktør på EMU jb@hvidovregymnasium.dk
 2. Elisabeth Husum, (stx/hf). Kursusleder på fagdidaktik for it-fagene. Egaa Gymnasium eh@egaa-gym.dk
 3. Anders Lindskjold, (hhx, merkantil eux) Campus Vejle abl@campusvejle.dk
 4. Søren Præstegaard (htx). Odense Tekniske Gymnasium spr@sde.dk
 5. Michael Caspersen, Direktør. IT-Vest Samarbejdende Universiteter www.it-vest.dk (repræsentant for aftagerne) mec@it-vest.dk
 6. Anne Frausing (ledelsesrepræsentant/Danske Gymnasier) Rektor på HF-Centret Efterslægten af@hfc.dk
 7. Kathrine Bohus Madsen, Borupgaard Gymnasium, Fagkonsulent i UVM/STUK kathrine.madsen@stukuvm.dk Tlf. 21 39 51 99

 

IT-lærerforeningen

www.it-laerer.dk

www.iftek.dk

https://www.facebook.com/groups/196566890452695/?ref=bookmarks ( > 400 medlemmer )

Formand: Jacob Stenløkke Bendtsen

Mellemtoftevej 13

2600 Glostrup

Tlf. 39 40 24 39

E-mail: jb@hvidovregymnasium.dk

 

Kreditering

Kathrine Bohus Madsen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.