Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i spansk - marts 2023

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om ordblinde elever og skriftlig prøve, eksamenssæt i prøvebanken og FIP2023.

Kære spanskkolleger

I dette nyhedsbrev kommer jeg ind på

 • ChatGPT
 • SRP, SOP og SSO-formuleringer
 • Mangel på skriftlige censorer til stx og censormøde 2023
 • Censorkurser
 • Ordblinde elever og skriftlig prøve
 • Eksamenssæt i prøvebanken
 • Inspirationsmateriale og rapporter
 • FIP 2023
 • 4. fagdidaktiske dag
 • Nyhedsbreve
 • Spørgsmål, henvendelser og bidrag

 

ChatGPT

I disse tider er der en del tale om ChatGPT, og hvordan vi som undervisere (og uddannelsesinstitutioner) skal forholde os til denne nye funktion og problematik. Reglerne for vores gymnasiale prøver tillader ikke brugen af ChatGPT og andre lignende værktøjer, for som det fremgår af det nuværende regelsæt om hjælpemidler, må eleven udelukkende benytte eventuel internetadgang til at tilgå materiale, som er blevet brugt i undervisningen, og som i udgangspunktet ikke kan opbevares lokalt på elevens pc (fx en digital ordbog). Derudover foreskriver bekendtgørelsen på det gymnasiale område, at en prøvebesvarelse skal være selvstændig og elevens egen. Så hvis en chatbot eller /og lignende funktion enten bidrager til eller leverer hele elevens besvarelse, er der ikke længere tale om en selvstændig besvarelse.
Dette er i høj grad vigtigt at være opmærksom på både i forhold til SOP, SSO og SRP-besvarelser samt til den skriftlige og mundtlige prøve. Der er intet i vejen for at inddrage en chatbot eller lignende digitale værktøjer i undervisningen med et didaktisk og pædagogisk formål, men det er vigtigt at tydeliggøre over for eleverne, hvornår der er tale om snyd.

Hvis I har ideer til, hvorledes ChatGPT  kan bruges hensigtsmæssigt i spanskundervisningen og til læring, må I meget gerne kontakte mig!

 

SRP, SOP og SSO-formuleringer

Jeg vil bede jer indsende gode formuleringer til SRP, SOP og SSO, så vi kan dele dem på EMU til fælles inspiration.

 

Mangel på skriftlige censorer til stx og censormøde 2023

Jeg opfordrer jer til at melde jer som skriftlige censorer på stx sommer 2023. Der er allerede mange af jer, der har meldt jer som censorer både til hhx og stx. Tak for det! Dog har vi stadig brug for flere til stx, så meld jer gerne.

Det er som bekendt en god mulighed for at blive klædt på til at klæde ens egne elever på til den skriftlige prøve.

Censormødet 2023 bliver afviklet virtuelt, hvor jeg ser frem til at se mange af jer på skærmen.

 

Censorkurser

Det er efterhånden længe siden, vi har haft almindelig skriftlig censur pga. de sidste år med covid og derfor meget få elever til skriftlig eksamen. Derfor afholder jeg brush-up-kurser for censorer og andre interesserede inden den skriftlige prøve. Det bliver meldt ud, så hold øje.

 

Ordblinde og skriftlig prøve

Jeg får mange spørgsmål vedr. ordblinde og skriftlig prøve. Derfor kan det nævnes, at ordblinde spanskelever har de samme rettigheder som andre ordblinde elever i den gymnasiale fagrække mht. hjælpemidler og tildeling af ekstra tid.

Det betyder, at ordblinde spanskelever har ret til at benytte bl.a. it-rygsæk, fx Appwriter og nota (oplæsning af tekst) både til delprøve 1 og 2 jf. de gængse regler om hjælpemidler til ordblinde elever. De kan ligeledes tilgå delprøve 1 via pc for at kunne benytte it-rygsæk. (besvarelsen printes ud til censor).

Mht. ekstra tid bestemmer skolen selv, hvorledes forlænget tid fordeles på henholdsvis delprøve 1 og 2, alt efter hvor den forlængede tid jf. skolen kommer eleven bedst til gavn. Så hvis eleven fx er tildelt 1 time ekstra, kan skolen (ved at rådspørge spansklæreren!) fx vælge at give eleven denne ene time i delprøve 1, hvis man mener, at det kan støtte eleven bedst.

Altså, de regler og rettigheder, der findes for ordblinde elever, gælder på samme måde i spansk som i de andre fag i fagrækken.

Se her om særlige prøvevilkår for ordblinde Ordblinde | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

 

Eksamenssæt i prøvebanken

Som I allerede ved, kan I finde tidligere benyttede eksamenssæt i prøvebanken. Og som nævnt i andre sammenhænge kan eksamenssættene med fordel bruges på tværs af skoleformer til både emnelæsning og træning af elevernes skriftlige kompetencer. Den merkantile vinkling i hhx-opgavesæt kan bl.a. styrke og bidrage til karrierelæringsperspektivet på stx. I eksamenssammenhæng er det naturligvis vigtigt at være opmærksom på de formelle forskelle såsom krav på ordantal og den merkantile opgave i delprøve 2.

Alle prøvesæt til begyndersprog A fra og med 2017 er som bekendt tidsvarende jf. Læreplan 2017 og Lærerens hæfte. Det betyder, at det vejledende retteark (bilag til Lærerens hæfte) kan benyttes til alle opgavesæt fra og med 2017. På fortsættersprog A er Lærerens hæfte og bilag ligeledes gældende for alle de todelte sæt til niveauet.

I forbindelse med udlevering af opgavesæt til eleverne henviser jeg som altid til Lærerens hæfte, censorinformation og evaluering af de skriftlige opgavesæt, så man bedst muligt kan stilladsere og klæde eleverne på til at besvare det aktuelle opgavesæt. For censorer | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) og  Evaluering af prøver | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) 

 

Inspirationsmateriale og rapporter

Jeg minder jer om, at der på Emu ligger både inspirations- og undervisningsmateriale, ligesom der på NCFF’s hjemmeside findes sidste nyt om fremmedsprogsforskning samt rigtigt godt og anvendeligt materiale til undervisningen. EVA offentliggjorde medio maj en rapport om ”Elevernes læring og trivsel på de gymnasiale uddannelser under COVID-19-pandemien”. Rapporten kan tilgås her. Medio maj kom 6. og afsluttende følgeforskningsrapport til gymnasiereformen. Rapport kan læses her. Sprograpporten, som I jo også kender, ligger her Ny rapport fra følgegruppe: fremmedsprog er fortsat udfordret | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

 

4. Fagdidaktiske dag

Årets 4. fagdidaktiske dag for pædagogikumkandidater i fransk, italiensk og spansk på tværs af skoleformer foregik ultimo januar 2023. Kandidaterne fremlagde blandt andet deres fagdidaktiske projekt. Et projekt hvori de afdækker, beskriver og undersøger et fagdidaktisk problem ved at undersøge og afprøve løsningsmuligheder i klasserummet og derefter evaluere på det og eventuelt genbesøge og videreudvikle med hjælp fra fagdidaktisk litteratur og empiri. Emnerne kan være: 1. Eleverne har svært ved at udtrykke sig frit i mundtligt spansk: Kan jeg få eleverne til at kommunikere mere frit mundtligt ved at skabe et trygt og autentisk læringsrum? 2.Eleverne kan ikke deres vigtige gloser og kan derfor ikke udtrykke sig: Kan jeg motivere eleverne til at indlære gloser ved at benytte fokuseret spil og leg? 3.Elverne har svært ved at lære verber udenad: Kan jeg motivere dem til at lære verber ved at give dem medbestemmelse om metode for læring?

Hvis I på jeres skole har pædagogikumskandidater i sprogfag, kan jeg kun anbefale jer at få indblik i deres fagdidaktiske projekter til inspiration og refleksion.

 

FIP 2023

I kan nå det endnu: Husk at tilmelde jer FIP via jeres skole og GL. Fip-tema 2023 bliver som nævnt bl.a. overgange fra grundskole til gymnasium. Kontakt mig endelig, hvis I ønsker at byde ind. Hhx: Århus, 22.3.23, Kbh: 28.3.23 og stx: Århus, 23.3.23, Kbh: 29.3.23.

 

Nyhedsbreve

Mine nyhedsbreve udkommer i Rodrigo og på EMU. Husk, at I kan abonnere på nyhedsbreve på EMU. Tilmelding nederst på EMU-siden hvor der kan vælges spansk.

 

Spørgsmål, henvendelser og bidrag

Tak for jeres spørgsmål og henvendelser. Fortsæt endelig med at kontakte mig, hvis I har spørgsmål eller kommentarer, for det er med til at styrke vores fag, da jeg ofte indskriver svar og præcisioner i vejledning til læreplan og i supplerende materiale, så flere kolleger kan have glæde af det.

I er som altid også meget velkomne til at kontakte mig, hvis I ønsker at bidrage med ideer og oplæg til fx FIP, og komme med ønsker til materiale på EMU.

Afslutningsvis ønsker jeg alle et fortsat godt skoleår. Jeg ser frem til at møde jer både online og fysisk rundt i landet på FIP-kurser og i anden faglig sammenhæng til samvær, faglige diskussioner og videndeling.

 

Bedste hilsner og på gensyn

Tine Brandt

Fagkonsulent, Tine.Brandt@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.