Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i tysk - april 2021

Nyhedsbrev kun om sommeren eksamener - med link til fyraftensmøde også om dette.

Kære alle

Dette ekstraordinære (ekstraordinært, da jeg netop har udsendt et nyhedsbrev) handler kun om sommerens eksaminer.
Eksamensbekendtgørelsen, der ligger til grund for vejledningen, kom i forrige uge og kan læses her

Vejledningen kom i onsdags og er sendt til skolerne. Den kan (snart) læses her.

I vejledningen står der indledningsvist: Et undervisningsforløb er ikke automatisk uegnet til at indgå i prøvegrundlaget ved en mundtlig prøve, fordi det helt eller delvist er gennemført som nødundervisning. Men omfang og karakter af nødundervisning kan have betydning for indholdet ved de mundtlige prøver. Det kan også have betydning for udformning af prøverne, hvis kernestoffet er prioriteret på bekostning af supplerende stof.

I vejledningen er følgende muligheder for tilpasning af den mundtlige prøve i tysk angivet:

Prøvespørgsmålene/-materialerne kan tilpasses ved, i det omfang det vurderes nødvendigt, at udelade temaer/emner/forløb, der er gennemført som nødundervisning.

I prøver, hvor der i læreplanen er fastlagt et bestemt antal forløb/emner, alle forløb eller bestemte forløb, der skal stilles spørgsmål i, kan dette reduceres eller justeres.

Tilsvarende kan antallet af gange, det samme prøvemateriale må genanvendes, øges eller justeres, hvis dette er fastlagt i læreplanen. Dog således at det samme prøvemateriale højst kan gå igen fem gange.

Eksaminator skal sørge for, at de mundtlige eksamensspørgsmål så vidt muligt dækker de faglige mål og kernestoffet. De temaer/emner/forløb, der udelades af prøvegrundlaget, skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen.

Læreplanen for tysk tillader allerede disse tilpasninger; der er i læreplanen ikke krav om, at der opgives et bestemt antal emner til eksamen, men blot om, at disse emner dækker de faglige mål og kernestoffet. At prøvematerialet kan gå igen fem gange er primært tænkt til fag, hvor emner er udeladt, og hvor det derfor kan være svært at stille nok eksamensspørgsmål i de opgivne emner.

Vedr. bedømmelsesgrundlaget

- bedømmelseskriterier for den mundtlige prøve er fastholdt.

- den mundtlige prøves form er fastholdt.

Om den afsluttende standpunktskarakter (Eux, hhx, htx, stx):

- gives ud fra en helhedsvurdering af elevens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder også nødundervisningen. Karakteren udtrykker i hvor høj grad, eleven lever op til de faglige mål. Der er altså her ingen ændringer ift. karaktergivningen før COVID-19.

Om den afsluttende standpunktskarakter (Hf, hf-enkeltfag og gymnasial supplering):

- her skal helt ekstraordinært gives en afsluttende standpunktskarakter. Reglerne herfor følger af §20 i gymnasienødprøvebekendtgørelsen.

- karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens eller kursistens faglige niveau i den daglige undervisning. Man kan vælge at holde en individuel faglig vurderingssamtale, men denne kan ikke alene udgøre bedømmelsesgrundlaget.

- standpunktskarakteren er ikke et udryk for studieaktivitet, men for elevens eller kursistens opfyldelse af de faglige mål i faget.

Om undervisningsbeskrivelsen

- noter, hvilke emner der er eksamensemner.

- nye kolleger kan finde en skabelon til undervisningsbeskrivelsen her.

- særligt i år er det vigtigt, at undervisningsbeskrivelserne giver et fyldestgørende billede af undervisningen. Eksaminator skal sikre sig, at de prøvespørgsmål, der bygger på forløb, hvor undervisningen helt eller delvist er gennemført som nødundervisning, gør eksaminanden i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse af de faglige mål.

- det skal fremgå eksplicit af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller forløb, der eventuelt er udeladt af prøvegrundlaget. Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære, at krav i læreplanen fraviges, skal godkendes af institutionens leder.

Jeg har på de to netop afholdte FIP-kurser (som jeg kommer til at skrive mere om i næste nyhedsbrev) fortalt, at jeg afholder et fyraftensmøde om sommerens eksaminer.

Dette møde finder sted d. 6. maj kl. 15.30-17 på Skype for Business. Jeg starter med at holde et kort oplæg, hvorefter ordet er frit, og der er mulighed for sparring med kolleger. Der vil naturligvis også være mulighed for at stille spørgsmål. Linket til mødet er her: Deltag i Skype-møde

Det er bedst at downloade programmet Skype for Business til din computer (det er gratis) via dette link: https://www.microsoft.com/da-dk/microsoft-365/skype-for-business/download-app

Når du skal åbne møderummet via linket, vil du blive spurgt, om du vil åbne møderummet i programmet eller i webapp’en. Begge dele er en mulighed. Hvis det ene ikke virker (fx problemer med lyden), så kan du lukke ned og prøve den anden mulighed. Der kan særligt være problemer med lyden for Mac-brugere. Hvis du bruger webapp’en, så brug gerne Chrome, der fungerer bedst.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.