Artikel

Filosofi - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du inspiration til planlægning af undervisning og brug af digitale ressourcer.

Digitale ressourcer

Herunder angives blot eksempler på IT-værktøjer, der kunne anvendes i undervisningen efter behov. Valg af ressource afhænger af den periode, som fjernundervisningen tilrettelægges efter, og den interaktion, som man ønsker mellem elev og underviser, eller mellem eleverne.

Som underviser kan man vælge programmer, hvor eleven producerer noget: F.eks. PowerPoints, Podcasts/Vodcasts, Screencasts, Youtube (evt. via skjult), Wikipedia, etc.

Dertil kan man overveje afrapporteringen: Om præsentationerne og evalueringer alene skal være mellem underviser og den enkelte elev, eller om der kan være et formål med at lave delinger/peer-feedback mellem eleverne i den forelagte undervisning: Her kan man bruge GoogleDocs, Peer-Grade etc.

Evt. kan man lade eleverne/gruppen vise deres opgave/arbejde til klassekammerater, inden de f.eks. afrapporterer/præsenterer/afleverer til underviseren. 

 

Didaktisk planlægning

Formen på undervisningen afhænger meget af, hvor i filosofiundervisningen man befinder sig, og hvilket emne man arbejder med, når denne fjern/virtuelle undervisning skal foregå. Situationen er vigtig, idet at den valgte didaktiske tilgang vil variere, alt efter om elever og lærere er 'på' samtidig, eller om man er tidsmæssigt forskudt. Og det er vigtig at forhold sig til, hvor mange timer for faget, at denne undervisning forventes at strække sig over.
Mange filosofihold er sammensat af elever på tværs af klasser, og man skal overveje fjernundervisningen i forhold den øvrige tilrettelæggelse af skolens undervisning.

Nedenstående forslag kan suppleres af DIDAK´s pædagogiske formater, som nemt kan tillempes egne didaktiske situationer, og der findes flere pædagogiske formater her på open-tdm.au.dk (scroll ned for at downloade link). Her findes også eksempler, der særligt er målrettet historie. Det er formater, hvor rammen foreslås, men indholdet kan varieres. Man kan evt. kombinere formaterne.

 

Klassisk

Hvis man ikke har så mange timer, eller mener at IT-værktøjerne forstyrrer mere end gavner i det konkrete undervisningsbehov, kan man bede eleverne lave en klassisk opgave, som afleveres. Det interaktive kunne være at eleverne har mulighed for kontakt via mail, platform eller telefon, mens de arbejder med opgaven. Denne kontakt kan foregå i afgrænsede perioder, f.eks. når eleverne normalt er skemalagt med timerne.

 

Notefokus

Et andet forløb kunne indrettes, så eleverne bedes læse en tekst med et særligt fokus, og enten:

 • Dele deres noter (kriterier fastlægges på forhånd) med underviseren
 • Noterer i selve teksten, f.eks. en primærtekst, og tager et screenshot/billede og fremsender sine fokuseringer til underviseren.

 

Oplæg

Opret f.eks. en privat Youtube-kanal (skjult)/eller blot ved at fremsende/uploade normalt.

 • Bed eleverne om at lave et mundtligt oplæg/en film/tegning og dette uploades til kanalen. 
 • Der gives feedback både generelt/individuelt.

 

Research og faglighed

Et eksempel på en didaktisk ramme kunne være at lade eleven arbejde med kontekstuelle rammer for undervisningens indhold, f.eks. centreret om problematikker eller cases, der viser filosofis anvendelighed:

 • Lad eleven finde en historie/påstand /case/problematik online og bed eleven forholde sig dette ud fra undervisningens tematik/begreb/position med konkrete kriterier for elevens overvejelser.
   
 • Eleven begrunder sit valg af historie ud fra konkrete kriterier, underviseren giver feedback/angiver rettelser, før det kan uploades til fælles dokument.
   
 • Produkt: Et fælles dokument, så eleverne ser flere vinkler på emnet/begrebet/positionen med begrundelser.

Flere af ovenævnte tilgange kunne evt. sammensættes til at dække dele af læreplanen mere konkret:

”I forbindelse med mindst ét af temaforløbene skal eleverne til belysning af temaet finde, analysere og diskutere supplerende filosofiske tekster eller andet materiale med filosofisk indhold. Arbejdet skal munde ud i en reflekteret formidling af resultaterne. Arbejdet kan tilrettelægges, så det tager udgangspunkt i udvikling og vurdering af løsningsforslag i forhold til almene, virkelighedsnære og filosofiske problemstillinger. ” (Læreplan, filosofi C, 2017).

 

Undervisning via Meet, Classroom, Teams etc.

Ofte bruges skolens aftale digitale platform som bindeled mellem elever og underviser. Her er der er mange måder at bruge dette på, ligesom der i platformene er mulighed for ”rum” mv.

Man kan f.eks. genbruge links til faste ”rum” og fordele eleverne her i efterhånden/på forskellige hold, når de skal arbejde selv. Man kan enten sidde ved tavle eller bruge PowerPoints som ”tavle”. Man kan lave indledende fokusspørgsmål eller ”problemorienterede” arbejdsspørgsmål, som eleven bearbejder lektien med i en del af timerne, hvorpå man samles i fællesrum og lader dialogen råde.

 

For yderligere inspiration til fjernundervisning, se nedenstående links

Erfaringer med virtuelt klasserum på Tårnby

Pædagogiske formater i DiDaK-projektet

Virtuel undervisning - organisering, understøttelse og vejledning

 

Henvisning til fagkonsulent

Magnus Riisager Hansen

Direkte tlf.: +45 21 60 49 68

E-mail: Magnus.Riisager.Hansen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.