Redskab

Feedbackkort

Du kan bruge Feedbackkort, når eleverne skal give hinanden feedback på skriftlige, mundtlige eller fysiske elevprodukter.

Feedbackkort rammesætter og understøtter elev-til-elevfeedback. I grupper får en elev feedback ud fra Feedbackkort, hvorefter de øvrige elever i gruppen kommenterer, om feedbacken er anvendelig.

Redskabet er relevant for:

 • Elever på mellemtrinnet og i udskolingen i fag, hvor der arbejdes med elevprodukter

Feedbackformer:

 • Elev-til-elevfeedback

Hvad er Feedbackkort?

Prøv også 

Evaluerende lærer-elevsamtale,
hvor du og en elev har en struktureret feedbacksamtale foran klassen. 

Feedbackkort er fysiske kort med reflekterende spørgsmål, som eleverne kan støtte sig til i forbindelse med elev-til-elevfeedback. Feedbackkort suppleres af notekort, der opfordrer eleverne til at vurdere anvendeligheden af den feedback, der bliver givet.

Formålet med Feedbackkort er dermed todelt: Dels understøtter Feedbackkort, at eleverne får feedback fra hinanden, dels understøtter de supplerende notekort eleverne i at lære at give god, konstruktiv feedback.

 

Sådan gør du

Eleverne inddeles i grupper á fire. Én elev giver feedback på en anden elevs produkt ud fra feedbackkortet, mens de resterende elever ud fra notekortene efterfølgende kommenterer på, hvorvidt den givne feedback er konstruktiv og anvendelig. Den elev, der modtager feedbacken, bruger efterfølgende feedbacken til at forbedre sit produkt. Eleven vælger selv, hvilke dele af feedbacken, eleven vil bruge i sit videre arbejde.

unpublished

Værd at overveje i din forberedelse


Det er en god idé, at du forklarer formålet og målet med undervisningen, inden I går i gang med opgaven. Dette gør det lettere for eleverne at give hinanden feedback med udgangspunkt i det, du ønsker eleverne skal få ud af undervisningen, hvad end det er faglige mål, samarbejde eller noget tredje, der er i fokus. Samtidig hjælper det eleven til at reflektere over egen udvikling i relation til formålet.
 


Det er vigtigt, at feedbacken gives og modtages i et trygt rum. Hensigten med værktøjet er, at eleven føler sig anerkendt og hjulpet i sin læring.
 


Mens Feedbackkort er et godt værktøj til at strukturere og rammesætte elev-til-elevfeedback, kan værktøjet ikke stå alene i en formativ evalueringspraksis. Det er derfor vigtigt, at du tænker over, hvilke andre formative elementer, som også har fokus på at understøtte elevens videre udvikling, som værktøjet kan spille sammen med.
 


Det er vigtigt, at du fastholder og bruger den viden, du opnår ved at observere elevernes arbejde med Feedbackkort, i den videre undervisning af eleven.


Nedenfor er et eksempel på, hvordan Feedbackkort og notekort kan se ud. Du kan tilpasse materialet, så det bliver målrettet den specifikke sammenhæng, I skal bruge det i.

 

Feedbackkort

1. Forklar, hvad du mener, der skal være til stede for, at opgaven er løst på en god måde.

 

2. Fortæl hvilke to ting, du kan se i denne opgave, der er positive.

 

3. Fortæl hvilke to ting, du kan se i denne opgave, der ikke er helt på plads endnu.

 

Notekort

1. Synes du, feedbacken er konkret og anvendelig? Hvordan kan den blive endnu mere anvendelig?

 

2. Hvad kan du bruge feedbacken til i forhold til din egen opgave?

 


Sådan bruger du Feedbackkort

 

 1. Start med at formidle og diskutere undervisningens formål og mål med eleverne, så eleverne kan tage udgangspunkt i dette, når de giver feedback til hinanden.
   
 2. Forklar eleverne om brugen af Feedbackkort og de dertilhørende notekort. Understøt eleverne i at give god, konstruktiv feedback. Bed fx eleverne om at være konkrete og anerkendende og at undgå negative ord. Det kan også være en god idé at gennemgå konkrete eksempler på feedback, som eleverne kan give til hinanden med udgangspunkt i feedback- og notekortene og de fokuspunkter, I har formuleret.
   
 3. Inddel eleverne i grupper á tre til fem. Hver gruppe vælger, hvem der skal starte med at modtage og give feedback ud fra feedback- og notekortene.
   
 4. Eleven, der skal modtage feedback, deler sit produkt med de øvrige elever.
   
 5. Eleven, der skal give feedback, gør det ud fra feedbackkortet.
   
 6. De øvrige elever kommenterer på feedbackens anvendelighed med udgangspunkt i notekortene.
   
 7. Eleverne bytter roller, indtil alle har fået feedback på deres produkt.
   
 8. Eleverne bruger feedbacken til at forbedre deres produkt.

 

Find flere redskaber til formativ evaluering

 

Kreditering

Feedbackkort er beskrevet med inspiration fra Københavns Kommunes materiale om feedback i undervisningen. Du kan læse mere på deres hjemmeside | bedstsammen.kk.dk

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.