Forløb

#VoresJammerbugt – få nærmiljøet ind i undervisningen

Lærerne på FGU Nordvest fik inspiration til et helhedsorienteret undervisningsforløb med fokus på øget kendskab til og involvering i nærmiljøet.

Fakta om forløbet

Forløbet er tværfagligt og retter sig mod dansk, dansk som andetsprog, matematik, engelsk, naturfag og identitet og medborgerskab på agu.

 

Der er i alt 5 ugers forløb:

  • 4 uger til undervisning 100 lektioner af en times varighed
  • 1 uge til prøveprøver 25 lektioner af en times varighed

Eleverne på FGU Nordvest benytter sig sjældent af de tilbud, som de har i deres område, og deres kendskab til det omkringliggende nærmiljø er begrænset.

Derfor har lærerne på skolen lavet et helhedsorientret forløb, der hjælper eleverne til at komme i kontakt med nærmiljøet og blive en aktiv medborger i lokalsamfundet og på den måde understøtte eleverne i at opnå deres faglige, personlige og sociale mål.

 

Forløbets formål

Formålet med forløbet er at skabe motivation for eleverne til at få kendskab til deres egen kommune og blive klogere på hvilke muligheder, der er i forhold til historie, erhverv, turisme samt udvikling af lokalområdet.

Det samlede forløb består af en række mindre forløb med særlige fag i centrum. Fælles for forløbene er, at de kredser om at inddrage nærmiljøet aktivt ved, at eleverne besøger og samarbejder med lokale virksomheder. Elevernes portfolioopgaver omhandler nærmiljøet og er udformet, så de kan fremvises for den pågældende virksomhed.

 

Planlægning og overvejelser

I planlægningen af forløbet har lærerne taget kontakt til lokale virksomheder, som er relevante for forløbet. I arbejdet med #VoresJammerbugt har der været et samarbejde med:

  • Naturbruget, som har produktion af grønsager til restauranter og køb for private, 
  • Aabybro Mejeri, som bl.a. laver Ryå is til salg i butikker og isbod.

 

Tips og gode råd

Det er FGU Nordvests erfaring, at det er nødvendigt at tage kontakt til samarbejdspartnere i god tid, samt at have flere forskellige mulige samarbejdspartnere på ønskelisten. Desuden skal læreren nøje overveje samarbejdspartneren, da det har stor betydning, hvorledes virksomhedsejeren investerer i opgaven og kommunikerer med eleverne.

Du kan nedenfor (under konkrete faglige materialer) se eksempler på udfyldte skemaer til understøttelse af at lave en god opgavebeskrivelse for helhedsorienterede forløb, og eksempler på konkretisering af da faglige mål i fagene, for at understøtte den målstyrede undervisning.

 

Fag og samarbejdspartnere

I nedenstående kan du læse om fagligt fokus i de forskellige fag og valg af samarbejdspartnere.

 

Matematik

Faget matematik har samarbejdet med Aabybro Mejeri, som er kendt for deres produktion af flødeis. Aabybro Mejeri sælger blandt andet deres flødeis i 0,5 liters emballage. I matematik arbejdede eleverne derfor med beregninger og tegninger af den eksisterende emballage, samt med at designe nye forslag til emballage, som kan indeholde 0,5 liter is.

Eleverne på FGU Nordvest benytter sig sjældent af de tilbud, som de har i deres område, og deres kendskab til det omkringliggende nærmiljø er begrænset. Derfor har lærerne på skolen lavet et helhedsorientret forløb, der hjælper eleverne til at komme i kontakt med nærmiljøet og blive en aktiv medborger i lokalsamfundet – og på den måde understøtte eleverne i at opnå deres faglige, personlige og sociale mål.

Design nye emballager
Design nye emballager
© FGU Nordvest

Kernestofsområderne, som kommer i spil her er rumfang (G- og E-niveau), og massefylde for E-niveau. Som forarbejde til designfasen, laver elever træningsopgaver, hvor de skal bygge et tårn af forskellige rumlige figurer ud fra specifikke mål. Her kommer elevernes forforståelse af areal i spil, da de skal klippe siderne til de rumlige figurer ud ud fra specifikke mål eller ved at bruge ligningsløsning/at prøve sig frem for at finde målene ud fra et givent areal.

Du kan nedenfor (under konkrete faglige materialer) se elevernes matematikopgaver i forløbet.

En udvidelse af forløbet, som kræver lidt ekstra tid, er at lave elevernes bud på emballage i en 3D printer.

 

Dansk

Undervisningen i faget dansk har været bygget op omkring samarbejdet med Naturbruget i Tranum. De to elevhold arbejdede sammen om at gennemføre et interview med ejerne af Naturbruget. Eleverne havde forberedt spørgsmålene sammen i grupper. En elev var derefter hovedinterviewer med støtte fra en anden elev, mens de andre elever lyttede med og supplerede med spørgsmål. På baggrund af interviewet og svarerne arbejdede de to hold videre med hver deres genre. Det ene hold brugte materialet til at skrive en reportage om Naturbruget ud fra. Det andet hold arbejdede med genren reklame og udarbejde deres egne reklamer for Naturbruget, som blev præsenteret for Naturbruget.

Erfaringen fra FGU Nordvest er, at det er vigtigt at finde en lokal virksomhed, hvor det giver mening for alle parter at lave samarbejdet. I forhold til Naturbruget gav det rigtig god mening, fordi det er en lille familieejet virksomhed, som udelukkende reklamerer på Facebook. Firmaet leverer til restauranter og har gårdsalg. Naturbruget var meget samarbejdsvillig og kunne se fordelen i at få noget omtale og forslag til reklame for virksomheden.

Forudsætningen for forløbet er samarbejdet med en lokal virksomhed omkring en praksisrettet opgave; i dette tilfælde reklame for virksomheden og en reportage med omtale af virksomheden. Det er vigtigt, at eleverne kan se, at det, de laver, kan bruges af virksomheden, og at det giver mening for dem.

 

Dansk som andetsprog

Eleverne har arbejdet i forlængelse af dansk-forløbet. Her har fokuspunkterne inden for området interview været åbne og lukkede spørgsmål, samt teksters opbygning. Desuden har eleverne arbejdet med at lave en anmeldelse af Naturbruget.

 

Engelsk

I engelsk tog elevernes arbejde udgangspunkt i overskriften Track the Vikings i Jammerbugt, hvor de i et tværfagligt samarbejde med identitet og medborgerskab tog fat på de historiske spor efter vikingerne og fulgte deres vej fra Jammerbugt til England.

Eleverne fik i deres portfolio samlet PowerPoint, billeder til dokumentation af sporerne efter vikingerne samt feedback på PowerPoint. Alle opgaver var fra start tydeligt målsat, så det var klart for eleverne, hvad målet var med den enkelte opgave.

Arbejdet mundede ud i en moderne “pixie-bog” i form af en PowerPoint om vikingerne med voiceover på engelsk. Pixie-bogen blev ligeledes lagt i arbejdsportfolioen.

 

Identitet og medborgerskab

I identitet og medborgerskab har eleverne arbejdet sammen med de frivillige fra borgerforeningen i et lille lokalsamfund om at skabe en oplevelsesplads. Eleverne har derudover arbejdet sammen med pgu-holdet byg, bolig og anlæg, hvor eleverne har praksis budt ind med bygning af fuglehuse og insekthoteller.

Eleverne har arbejdet med kernstof om bl.a. civilsamfund, frivillighed og hverdagsaktivisme som en form for medansvar. Tanken har været at give eleverne en oplevelse af, hvad det giver at være en del af et lokalsamfund og give dem en viden om frivillighed. Eleverne har udover at bygge insekthoteller været i dialog med de frivillige fra borgerforeningen og arbejdet med spørgsmål som hvad det vil sige at være frivillig; hvilken betydning frivillighed har for, at ting kommer til at ske, hvad kan eleverne selv får ud af at være frivillige samt hvilken betydning eleverne oplever, at det giver, at der er liv i lokalsamfundene. Desuden har eleverne arbejdet med forskellen på kultur og natur, samt kendskab og vurdering af de tilbud, som er i deres nærområde.

Det er nødvendigt at have adgang til et byg-fagværksted eller lignende, for at eleverne kan producere insekthoteller og fuglehuse.

 

Naturfag

I naturfag har eleverne arbejdet med verdensbilleder og solsystemet. Stikord var tro, videnskab og Solen, planeter og måner. Eleverne har arbejdet med at finde fakta om Solen og planeterne i solsystemet. Herefter skulle de lave en portfolio-opgave: Planetsti i Aabybro, hvor de skulle lave planetstien i målestoksforhold 1:1.000.000.000.

Desuden har eleverne arbejdet med sten, istid og det geologiske kredsløb på Naturcenter Fosdalen. Eleverne udarbejdede portfolio-opgaven ”Stens historie” og deltog i eksperimentet med stenslibning og polering.

Det er nødvendigt at have adgang til en tromlestensliber for at kunne lave sidstnævnte forløb.

 

Planlægning af forløb – den første idegenerering

Forløbets opbygning og tilrettelæggelse:

På FGU Nordvest anvendes en særlig proces til at planlægge helhedsorienterede forløb, som også er anvendt til dette forløb. Forud for forløb mødes skolens lærere til fælles brainstorm. Her bestemtes tema for forløb, samt forløbets overskrift. Herefter byder fagene og de forskellige fagtemaer ind, med de første tanker omkring, hvordan de vil arbejde indenfor temaet. Dette skrives på tavlen.

Herunder er der billeder fra processen fra #VoresJammerbugt:

Fag der indgår - brainstorm - whiteboard
© FGU Nordvest

Det videre teamorienterede forløb

  1. Fagteams
  2. Hele agu-teamet  
  3. Individuel udarbejdelse af konkretiseringsark og opgaveformuleringsark til helhedsorienteret forløb.

Som afslutning på forløbet er der gennemført en såkaldt prøveprøve for at evaluere og give eleverne prøve-erfaring.
Læs om øveprøve til at evaluere og give prøve-erfaring (emu.dk)

 

Kreditering

Undervisningsforløbet er udarbejdet af FGU Nordvest med midler fra  Børne- og Undervisningsministeriets Pulje til udvikling af praksisbaseret FGU-undervisning på agu. Hvis man har spørgsmål til forløbet kan man kontakte skoleleder Lene Viborg Hedver, FGU Nordvest.

Her kan du hente de konkrete faglige materialer

Redskab til at konkretisere faglige mål mm fra læreplan/fagbilag – udfyldt med eksempel for dansk i forløbet

Redskab til at konkretisere faglige mål mm fra læreplan/fagbilag – udfyldt med eksempel for matematik i forløbet

Redskab til at konkretisere faglige mål mm fra læreplan/fagbilag – udfyldt med eksempel for engelsk i forløbet

Redskab til at udarbejde er helhedsorienteret forløb: opgaveformulering – udfyldt for hele forløbet

Udvalgte matematikopgaver til forløbet #VoresJammerbugt

Udvalgte danskopgaver til forløbet #VoresJammerbugt

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.