Aktivitet

Simpel digital evaluering i fysik/kemi

Enkle digitale redskaber kan give viden om elevernes læring. Disse aktiviteter lægger op til, at eleverne bliver bevidste om deres læring. Her udfoldes redskaberne Quizlet og Plickers.

Aktiviteterne er henvendt til undervisningen i fysik/kemi.

Anslået tidsforbrug: De enkelte evalueringsaktiviteter tager 10-20 minutter. 

Simpel digital evaluering i fysik/kemi egner sig især til evaluering af faglig viden. Faget fysik/kemi indeholder mange vidensområder, hvor en grundig indsigt i fagligheden er en forudsætning for at kunne arbejde med faget og bygge ovenpå. Aktiviteterne, der her er beskrevet, kan integreres i undervisningen og både fungere som formativ og summativ evaluering. Arbejdet kan foregå enkeltvis eller i grupper og kan imødekomme forskellige motivationsformer.

 

Forudsætninger, form og indhold

De skitserede tiltag bygger på, at eleverne har en begrebsforståelse, som kan være tilegnet gennem læsning af fagtekster, undersøgende arbejde eller andre aktiviteter.

Evalueringsaktiviteterne kan bruges i slutningen af et forløb, men du kan også overveje at lade eleverne arbejde med programmerne Quizlet eller Plickers midt i undervisningsforløbet som formativ evaluering. Herefter kan samme aktivitet gennemføres i slutningen af undervisningsforløbet. Ved at gentage aktiviteten bevidstgøres eleverne om deres egen læring, da de sandsynligvis vil klare sig bedre ved evalueringen i afslutningen af undervisningsforløbet end midtvejs i forløbet.

Eksempelvis kan eleverne i et forløb om energikilder have en forhåndsviden fra natur/teknologi, som udgør en vis grundviden indenfor feltet. I et forløb om energikilder i fysik/kemi bliver der bygget ovenpå, så kendskabet til vedvarende og fossile energikilder udvides, og forståelsen for de fysisk-kemiske processer indenfor området styrkes og videreudvikles. Denne udvikling fra forhåndsviden til styrket viden kan tydeliggøres ved at gennemføre evalueringsaktiviteterne flere gange igennem et forløb.

Det kan også overvejes, om evalueringen kræver, at eleverne sidder med digitale devices, eller om de aflægger svar uden device, men at svarene samles på en fælles skærm. Quizlet og Plickers tilgodeser hvert sit hensyn. Quizlet kræver, at både elever og lærer har digitale devices, mens Plickers anvendes, uden at eleverne har digitale enheder. Begge digitale aktiviteter egner sig til at styrke begrebsforståelsen hos eleverne.

 

Tilrettelæggelse

Du kan overveje at lade eleverne lave aktiviteterne alene, i par eller i mindre grupper. Udbyttet og indsigten i den enkeltes læring vil variere alt efter form. Samtidig vil variation i organiseringen kunne imødekomme forskellige motivationsformer: Samarbejde, konkurrence, faglige fordybelse, enkeltpræstationer med mere. Det er også en mulighed at lægge ud med faglig fordybelse, hvor eleverne enkeltvis træner begreber og dernæst arbejder sammen i grupper og konkurrerer med de andre grupper i klassen.

Som lærer skal du oprette dig på både Quizlet og Plickers. Begge programmer findes i gratis versioner.

Quizlet
Når du er oprettet, kan du lægge begreber og tilhørende begrebsforklaringer ind. De kan skrives direkte ind eller hentes ind som skema fra Word. Der kan også tilføjes illustrationer i stedet for begreber.

Se eksempel på et udfyldt skema herunder:

Neutron

Partikel uden ladning

Proton

Partikel med positiv ladning

Elektron

Partikel med negativ ladning

Atomkerne

Indeholder atomets protoner og neutroner

Atom

Byggesten, som indeholder protoner, neutroner og elektroner

Molekyle

Kemisk forbindelse, som kan bestå af flere atomer

Stoffernes Periodesystem

System til organisering af grundstoffer

Grundstof

Kemisk stof, som udelukkende består af atomer med samme atomnummer

 

Plickers
Her kan du oprette en række spørgsmål med tilhørende svar. Spørgsmålene kan suppleres med, eller erstattes af, illustrationer. På Plickers henter du en app til opsamling af elevresultater. Her findes også figurer, som eleverne bruger til angivelse af svar. Disse printes fra programmet.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden et forløb med brug af evalueringsaktiviteterne:

 • Hvilken forhåndsviden har eleverne, der kan bygges videre på?
 • Hvilke faglige mål kan der evalueres på?
 • Hvordan og hvornår skal der evalueres?
 • Hvordan skal evalueringsaktiviteterne tilrettelægges; enkeltvis, parvist eller i grupper?

 

Opbygning

Herunder beskrives to evalueringsaktiviteter, der hver er inddelt i tre faser.

1.Quizlet

1.a Forberedelse: I Quizlet lægger du begreber og tilhørende begrebsforklaringer ind i systemet. Disse kan anvendes i formen ”match”, hvor eleverne skal spille en form for vendespil, hvor et begreb skal matches med den tilhørende forklaring. Se et eksempel i skemaet nederst på siden. Eleverne kan også spille ”live”, hvor grupper dyster mod hinanden.

1.b: Selve aktiviteten: Det kan være en fordel at lade eleverne sidde selv og matche, så de bliver fortrolige med begreber og begrebsforklaringer, før du sætter ”live” i gang. Funktionen ”flashcards” understøtter også den enkeltes træning af begreber.

Eleverne skal til "live"-funktionen have et direkte link. Ved funktionen ”live” placerer programmet eleverne i grupper, som dyster imod hinanden. Her kan du klikke på ”live” og bede eleverne gå ind på quizlet.live med den angivne kode. Det fungerer bedst, hvis eleverne i samme gruppe kan se hinandens skærme. Indenfor en gruppe har eleverne samme begrebsforklaring øverst på skærmen, men forskellige begreber. De skal nu klikke det korrekte begreb. Dette fortsætter, indtil en af grupperne er i mål. Gruppernes score ses som et race/kapløb på klassens fælles skærm via lærerens device.

1.c: Efter aktiviteten: Du kan eventuelt samle op på begreberne og tilhørende forklaringer for at sikre bedst mulig forståelse og afklare eventuelle misforståelser. Der kan eksempelvis være dybdegående forståelse indenfor proteinsyntese og genteknologi, hvor begrebsforståelsens simple sammenhænge ikke kan stå alene. I sådanne tilfælde kan du kan overveje at tydeliggøre den faglige dybde og bredde.

2. Plickers

2.a: Forberedelse: Klassen skal oprettes, ved at elevernes navne tastes ind eller ved copy-paste af en liste med elevnavne (en elev per række). Et ark med figurer skal også printes til de indtastede elever og anvendes ved deres angivelse af svar. Spørgsmålene indtastes på Plickers, og der kan vælges mellem for eksempel multiple choice eller sand/falsk.

2.b: Selve aktiviteten: Via projektor eller interaktiv tavle kommer spørgsmål og svarmuligheder frem. Du kan vælge at lade eleverne svare direkte eller lade dem tale sammen, inden de svarer. For at give plads til de elever, der skal have tænketid, kan det være en fordel at give dem tid til at selv at overveje svar, før de eventuelt taler sammen.

Den enkelte elevs besvarelser vil blive gemt i systemet. Eleverne svarer ved at løfte et ark op med den figur, der passer som svar på spørgsmålet. Læreren scanner henover klassens svar med en app, og app´en samler svarene på skærmen i klassen. Det kan være en fordel at stå lidt tilbage i klassen, så du kan scanne flere svar på én gang.

2.c: Efter aktiviteten: Klassens svar fordelt på svarmuligheder kan ses i forbindelse med spørgsmålene. Du kan samle op på spørgsmål og  svar for at sikre bedst mulig forståelse, forankre forklaringer, afklare eventuelle misforståelser og binde spørgsmål og svar sammen med andre stofområder og begreber.

Der kan sættes fokus på spørgsmål som: 

 • Hvor sikre var I på jeres svar?
 • Hvad diskuterede I?
 • Hvordan nåede I frem til jeres svar?
 • Det er det rigtige svar, fordi?

For både Quizlet og Plickers gælder, at der er flere funktioner end de nævnte.

 

Evaluering

Digitale evalueringsværktøjer som Quizlet og Plickers egner sig bedst til evaluering af forhold af videns- og forståelsesmæssig karakter. Evaluering af kompetencer og til dels færdigheder kræver andre evalueringsformer som mundtlige præsentationer eller sammenhængende skriftlighed.

Tilgangene i Quizlet giver et indtryk af elevernes læringsmæssige udbytte, men der samles ikke op på elevniveau. Der er dog tid til at bevæge sig rundt i klassen og opfange elevernes præstationer, da programmet er selvkørende, når først det er sat i gang. Ved Plickers kan data fra elevpræstationer tilgås efterfølgende, og der kan opnås indsigt i enkeltpræstationer og præstation på klasseniveau. Undervejs er der også mulighed for at bedømme elevernes overvejelser omkring opgaveløsning.

Der kan efter gennemførelsen af forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

 • Gav evalueringsaktiviteterne indblik i elevernes faglige udbytte?
 • På hvilke måder motiverede aktiviteten forskellige grupper af elever?
 • Er der elementer eller tilgange, der skal justeres før en eventuel gentagelse af evalueringsaktiviteterne?
 • Hvilke fordele og ulemper er der ved digital evaluering?

 

Kreditering

Aktiviteterne er udarbejdet af Ulla Hjøllund Linderoth, lektor og naturfagskonsulent.

Herunder findes et skema med forslag til andre digitale programmer, du kan anvende både til evaluering og til andre aktiviteter i undervisningen. 

GSK. Naturfag. Skema med forslag til digital evaluering

Program

Anvendelse

Indgang for elev

Eksempel

 

Kahoot

Quiz, der kan anvendes som evaluering af fagligt område.

 

 

Kahoot.it

Eleverne skal indtaste en kode/pin: Koden fremgår, når du som lærer har oprettet en quiz. Der er en ny kode, hver gang quizzen bruges.

 

Mentimeter

Fx Wordcloud og Open end.

Wordcloud: Kan bruges til enkeltord, som danner en ordsky.

Open end: Her kan du skrive udsagn.

Menti.com

Eleverne skal indtaste den 6-cifrede kode, som læreren giver. Der er en ny kode, hver gang programmet bruges.

 

 

 

Screencast-o-matic

 

Til optagelse af skærmbillede og/eller webcam.

Kan bruges ved forklaring af metode eller fagligt område, eksempelvis før et kursus/undervisning.

Eleverne skal bruge det link, som skabes, når du som lærer har optaget videoen.

Videoen kan gemmes som mp4-film, som link i programmet, eller den kan uploades til YouTube.

https://screencast-o-matic.com/watch/cFejlPDoZn

 

 

Google Analyse

 

Spørgeskema, som for eksempel kan evaluere læring eller give indblik i forhåndsviden.

Har du en Google-konto, kan du gå ind på ”Drev”, klikke på ”Ny” (øverst til venstre) og dernæst på ”flere” i rullemenuen. Her kan du vælge ”Google Analyse”.

Eleverne går direkte til spørgeskemaet med det link, som læreren udleverer.

https://kortlink.dk/t9w5

 

 

Padlet

Digital opslagstavle til deling af materialer.

Her kan skrives tekst, vedhæftes filer, sættes link ind med mere.

Med et link går eleverne direkte ind på padletten.

Tryk på ”+” eller dobbeltklik på opslagstavlen for at oprette indhold.

 

Kortlink

Gør lange links korte.

Linket skrives ind i feltet på siden. Herfra kan du højreklikke på linket og kopiere det over til den ønskede placering.

Via kortlinket kan eleverne komme ind på den ønskede side.

Kortlinket bliver ikke forældet og fungerer så længe siden, den henviser til, eksisterer.

Se eksempler på kortlink i boksen herover.

Plickers

Evaluering som fagligt område.

Evalueringen kan sættes op med forskellige spørgsmålstyper.

Evalueringen afholdes uden, at eleverne har en digital device.

De skal markere et svar med en seddel med symbol.

https://www.plickers.com/

Quizlet

Træner begreber og tilhørende forklaringer.

”Match”: Kan bruges enkeltvist (parre begreb og forklaring)

”Live”: Kan bruges i grupper, hvor grupper dyster mod andre grupper.

Ved ”Match”: Eleverne får det direkte link af læreren. De skal ikke bruge adgangskode – se under eksemplet.

Ved “Live”: Eleverne indtaster den kode, som læreren har givet, her: https://quizlet.com/276164919/live

https://quizlet.com/276164919/match

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.