Kompetenceudvikling

FAQ om skriftlig og mundtlig eksamen

FAQ med typisk stillede spørgsmål og svar - og evt. henvisninger, der forhåbentlig kan hjælpe dig videre med din undervisning med tanke på den skriftlige såvel som mundtlige eksamensform efter 2017-reformen.

 

FAQ'en kan også downloades som Word-fil. Filen rummer aktiv indholdsfortegnelse.

I forbindelse med gymnasiereformen 2017 kan der opstå spørgsmål – især omkring eksamen/prøven - som man som lærer kunne ønske svar på. 
Denne FAQ (ofte stillede spørgsmål) inddrager således både spørgsmål/svar omkring den skriftlige såvel som den mundtlige prøve i faget international økonomi.

Grundlaget er læreplanerne og tilhørende vejledninger for international økonomi (A og B) – der findes på følgende link:  Læreplaner 2017

 

Indholdsfortegnelse (SE SVARENE UNDER INDHOLDSFORTEGNELSEN)

Skriftlig prøve
 

 1. Hvornår skal eleverne (muligvis) til prøve (år 2020)?
 2. Afvikles prøven som læreplanen foreskriver på trods af Corona-krisens indvirkning?
 3. Hvor store skal grupperne til prøvens 1. del være?
 4. Hvem bestemmer grupperne til prøvens 1. del?
 5. Hvilke hjælpemidler er tilladte – både ved prøvens 1. og 2. del?
 6. Hvornår og af hvem udleveres prøven?
 7. Er det tilladt at kommunikere under prøven?
 8. Er der mulighed for forlængelse af prøvetiden?
 9. Hvem har ansvaret for afviklingen af prøvens 1. og 2. del?
 10. Skal man bruge Word-skabelonen i opgavesættet til sin besvarelse

  Mundtlig prøve

 1. Hvor lang er eksaminationstiden?
 2. Er der krav om antallet af PBL-forløb?
 3. Må man selv bestemme gruppestørrelsen til eksamensprojektet?
 4. Hvad er grundlaget for den mundtlige prøve?
 5. Er problemformuleringen i synopsis den samme som i eksamensprojektet?
 6. Er der krav til udformningen af synopsis?

 

Skriftlig prøve

Bemærk: af aftaleteksten d. 8. april 2020 mellem regeringen og Folketingets partier fremgår det, at eleverne på de 3-årige gymnasiale uddannelser udtrækkes i ét studieretningsfag på A-niveau i skriftlig prøveform (foruden dansk). 

Hvornår skal eleverne (muligvis) til prøve (år 2020)?

Den 15. maj offentliggøres prøveplanen, og udtrukne elever skal så til en eventuel

skriftlig prøve d. 28. maj 2020

 

Prøvetidspunkterne denne dag er følgende (jf. UVM’s prøve- og eksamenskalender[1]):

Kl. 9.00 – 14.00:  gl. ordning, international økonomi (A), digital, prøveform A

Kl. 9.00 – 14.30:  gl. ordning, international økonomi (A), digital, prøveform B

Kl. 9.00 – 14.30:  ny ordning, international økonomi (A)

 

Afvikles prøven som læreplanen foreskriver på trods af Corona-krisens indvirkning?

 

Ja, hvis man udtrækkes til prøven så afvikles den efter gældende regler og læreplan. 

Det er den enkelte lokale skoles ansvar at sørge for, at den skriftlige prøve afvikles under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.  Dette har bl.a. betydning for prøvens 1. del (gruppedelen), hvor der skal skabes passende afstand mellem gruppens deltagere inden eleverne skal besvare prøven individuelt.

Hvor store skal grupperne til prøvens 1. del være?

Hverken læreplanen eller tilhørende vejledning angiver nogen størrelse på grupperne.  Gruppen kan således defineres som værende fra én enkelt person, og opefter.

Gruppen skal dog gerne have en vis størrelse og tjene det formål, at man ud fra opgaveformuleringen kan diskutere relevant faglig teori og fagbegreber, inden man får udleveret bilagene til opgaven og individuelt skal besvare prøven.  For forskning viser, at elever husker fagligt indhold bedre, hvis de har diskuteret det med andre (Illeris)[2]

Det vil være en fordel, hvis eleverne inden prøven har trænet denne samarbejdsform så formålet er klart og arbejdsprocessen motiverende for eleverne f.eks. omkring rolle- og ansvarsfordeling og tidsforbrug m.v.

 

Hvem bestemmer grupperne til prøvens 1. del?

Eleverne udtrækkes individuelt til prøven.  Så eventuel tidligere gruppesammensætning fra undervisningen kan ikke nødvendigvis videreføres til prøven.  Det bliver derfor vigtigt, at man i undervisningen har italesat formålet og fordelene ved gruppesamarbejdet ved prøvens 1. del (opgaveudleveringen).

Bemærk, at prøve- og eksamenskalenderen (fodnote 1) angiver, at offentliggørelsen af de skriftlige prøver sker d. 15. maj 2020, og prøven afvikles d. 28. maj 2020 – hvorfor eleverne så har 13 dage til at sammensætte deres gruppe til prøven.

 

Hvilke hjælpemidler er tilladte – både ved prøvens 1. og 2. del?

Tilladte hjælpemidler ved prøverne fremgår af § 6 i ”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser” – stk. 4 angiver:

Eksaminanden kan under en prøve, hvor adgang til internettet ikke er tilladt efter stk. 3, anvende internettet, for så vidt angår digital adgang til undervisningsmateriale, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt.

Og videre i stk. 5:

Egne notater og egne arbejder skal medbringes og opbevares lokalt under prøven. Eksaminanden har dog i tilfælde, hvor materialet har en sådan karakter, at det ikke kan opbevares lokalt, adgang til at tilgå materialet via internettet under prøven.

Som udgangspunkt må eleverne ikke have netadgang til andet end selve prøven og Netprøver.dk, hvor eleverne uploader deres besvarelse.  Har man som underviser givet adgang til særlige sider på nettet, er det vigtigt, at det er sider hvorfra der ikke kan kommunikeres.  Disse sider skal naturligvis fremgå af undervisningsbeskrivelserne som oprettes i de studieadministrative systemer inden prøven afholdes.

Link til de generelle regler og orienteringer vedr. prøver og eksaminer findes på:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer)

 

Hvornår og af hvem udleveres prøven?

Alle prøveformer udleveres elektronisk over Netprøver.dk, centralt fra UVM. kl. 9.00, d. 28. maj 2020.

Prøvens 1. del (ny ordning) udleveres således kl. 9.00 hvor eleverne sidder i grupper (eller individuelt) og samarbejder omkring opgaveformuleringen. 

Prøvens 2. del (bilagene) udleveres elektronisk kl. 9.45, hvorefter eleverne individuelt besvarer prøven.

Er det tilladt at kommunikere under prøven?

Nej, det er ikke tilladt at kommunikere med andre end den gruppe man er medlem af.  Og de elever der ønsker at afvikle prøvens 1. del alene – må naturligvis heller ikke kommunikere med nogen.

Af samme årsager er der eksamensvagter fra prøvens 1. del påbegyndes.

 

Er der mulighed for forlængelse af prøvetiden?

Ja, de fastlagte prøvefordelingstider ligger fast jf. læreplanen, men § 19 i eksamensbekendtgørelsen: tillader, at institutionen kan bestemme tilbud til elever med brug for hjælp til at blive ligestillet med andre elever, herunder SPS-elever: ”Institutionen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau”[3].

Dvs. at det er op til institutionen at afgøre hjælpens karakter – typisk giver skoler forlængelse af de skriftlige eksamener på 4-5 timers varighed – 1 time ekstra.

Det er den enkelte institution (gymnasie) der således tildeler eventuel ekstratid, og selv foretager dette i Netprøver.dk

Hvem har ansvaret for afviklingen af prøvens 1. og 2. del?

Det er institutionen (gymnasiet) der har ansvaret for afviklingen af prøven.  Jævnfør kapitel 2, §4 i eksamensbekendtgørelsen.[4]  Selve prøven begyndes når opgaveformuleringen udleveres (prøvens 1. del).

Er der, på den lokale institution, stor fysisk afstand mellem grupperummet (prøvens 1. del) og til lokalet med individuel besvarelse (prøvens 2. del) – har institutionen selv mulighed for at tildele eleverne ekstra tid i Netprøver.dk (jf. ovenfor).

Skal man bruge Word-skabelonen i opgavesættet til sin besvarelse?

Nej, der er ikke noget juridisk bindende krav om, at eleverne skal anvende Word-skabelonen i opgavesættet til ens besvarelse. 

Det vil dog være tilrådeligt og hensigtsmæssigt – fordi eleven derved bevarer overblikket og sikrer sig at komme igennem alle opgavesættets spørgsmål og underspørgsmål.

Mundtlig prøve

Bemærk, nedenstående er ud fra de generelle regler og læreplaner – således ikke kendetegnende for situationen med nødundervisningen s.f.a. Corona-krisen, sommerterminen 2020.

 

Hvor lang er eksaminationstiden?

Læreplanen angiver en eksaminationstid på ca. 30 minutter pr. eksaminand, og der gives ingen forberedelsestid, heraf anvendes 10 minutter til elevens egen præsentation.

Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af eksamensprojektet, de faglige sammenhænge og teorier (og på A-niveau også: metoder).

Er der krav om antallet af PBL-forløb?

Nej, læreplanen angiver i pkt. 3.2: ”Før eksamensprojektet skal eleverne udarbejde et antal undersøgelser og/eller problemorienterede projekter, som suppleres med de forløb der gennemføres når international økonomi indgår i studieområdet.”

I vejledningen til læreplanen anbefales det dog, at der mindst skal være 4-5 projekter, og at mindst 25% af undervisningen bruges til (problemorienterede) projekter.  Projekter fra studieområdet kan sagtens være en del af dette – dog gerne mindst 3 ”rene” IØ-faglige projekter. 

 

Må man selv bestemme gruppestørrelsen til eksamensprojektet?

Ja, læreplanens pkt. 3.2 angiver at det problembaserede eksamensprojekt kan udarbejdes individuelt eller gruppevis.  Det kan dog være tilrådeligt at være flere om udarbejdelsen af eksamensprojektet – eftersom dialog og faglige diskurser kan være understøttende og læringsgivende i udviklingen af elevernes kompetencer (se endvidere fodnote 2). 

Hvad er grundlaget for den mundtlige prøve?

Grundlaget er eksamensprojektet som eleven har udfærdiget typisk i tiden op til prøven i grupper.  Elementerne der skal indgå er: 

 • Problemformuleringen, metodiske overvejelser og behandling af gruppens/elevens egen problemformulering
 • Undersøgelse og løsning på problemformuleringen med relevante taksonomiske niveauer
 • selvstændige beregninger
 • Anvendelse af statistik (på A-niveau)
 • Eleven har på baggrund af dette projekt udfærdiget en tilhørende synopsis til en evt. mundtlig prøve, der indeholder:

o   Problemformuleringen (fra eksamensprojektet)

o   Et kort resumé

o   Konklusioner og tilhørende refleksioner

Er problemformuleringen i synopsis den samme som i eksamensprojektet?

Ja, synopsis er udformet på baggrund af eksamensprojektet, hvor vejlederne tidligere har godkendt en problemformulering.  Bemærk at synopsis ikke indgår i bedømmelsen til prøven, men at det alene er den mundtlige præstation der vurderes ift. opfyldelsen af de faglige mål for faget.

Bemærk endvidere i forlængelse af dette, at vejledningen til læreplanens pkt. 3.2 angiver at:  ”problemformuleringen, (en del af) talbehandlingen, og (en del af) konklusionen vil være fælles, mens hvilke teorier og refleksioner der trækkes frem i synopsis, vil være forskelligt.”  

Er der krav til udformningen af synopsis?

(både ja og nej)

Ja, indholdsmæssigt skal synopsis indeholde: problemformuleringen, et kort resumé, konklusioner og tilhørende refleksioner på maksimalt 3 sider, og bilag på højst 10 sider.  Grundlaget er eksamensprojektet.  Det anbefales at de 3-4 elementer fra eksamensprojektet jf. ovenstående indgår i uddrag eller i bilag til synopsis.

Nej, formmæssigt er der ingen layoutmæssige krav. Men i og med at synopsis fungerer som elevernes eget noteapparat til den mundtlige præstation, og censor og eksaminator har orienteret sig i denne – kan det være hensigtsmæssigt at strukturere synopsis på en sådan måde, at den ”røde tråd” bliver tydeliggjort, samt hvorledes elevens selvstændighed ift. gruppens eksamensprojekt fremkommer.  For eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af eksamensprojektet og de faglige sammenhænge, metoder og teorier, der har været centrale for at komme frem til konklusionerne.

En anvisning til en rammesætning for en synopsis kunne indeholde nogle af følgende elementer:

 • Kort resumé
 • Problemformulering (fra eksamensprojektet)
 • Afgrænsning
 • Metode
 • Teoretiske vinkler (for de enkelte elever i gruppen)
 • Bearbejdning af faglig problemstilling (for de enkelte elever i gruppen)
 • Analyser
 • Diskussion – vurdering
 • Konklusion
 • Refleksioner – perspektivering (for de enkelte elever i gruppen)
 • Bilag (kvantitativt, kvalitativt, egne beregninger, figurer etc.)
 •  

(Det er vigtigt at understrege formålet med synopsis, og at det alene er den mundtlige præstation der bedømmes ved prøven, ud fra en helhedsbedømmelse i forhold til opfyldelsen af de faglige mål.)

 

 


[1] Link: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/tilrettelaeggelse-og-afholdelse-af-proever/kalendere-og-oversigter

[2] Knud Illeris: https://www.dr.dk/ligetil/professor-vi-laerer-mere-sammen-med-andre

[3] https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer/saerlige-proevevilkaar-til-ordblinde-og-andre-elever-med-funktionsnedsaettlse/generelt-om-saerlige-proevevilkaar-og-tilladte-hjaelpemidler--forlaenget-tid-mm

[4] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722#idc95d8ab3-ad8a-41e6-9af1-78f4afad8421

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.