Artikel

Inddragelse af etik i kommunikation og it C

I læreplanen til kommunikation og it C fremgår det, at eleverne skal arbejde med kernestof inden for etik, lovgivning og digital adfærd. Læs her om, hvordan du kan inddrage kernestoffet i undervisningen. 

Bedømmelseskriterier

Til eksamen på A-niveau er bedømmelseskriteriet følgende: "perspektivering af projektet og den behandlede problemstilling, herunder etiske problemstillinger i relation til projektet faglig dybde og selvstændighed i den faglige dialog om projektet."

På C-niveau skal eleverne bedømmes på deres "perspektivering til etiske problemstillinger i forbindelse med projektet."

Fokus i denne artikel vil hovedsageligt være på kommunikation og it på C-niveau, men eksemplerne kan også anvendes på A-niveau.

Etik kan anskues og tilgås på utallige måder.

I denne artikel tager jeg imidlertid udgangspunkt i de etiske udfordringer, der opstår, når man bruger digitale teknologier som kommunikationskanal. Filosof Jacob Birkler definerer etik som noget, der skabes i menneskelige relationer og således også i et kommunikationsfelt:

 

"Etik er primært en omstændighed og ikke en nødvendighed, når mennesker mødes. Etik er ikke noget jeg, vi eller samfundet er i besiddelse af, som gav det renter i banken, men derimod normer og værdier, der kommer til udtryk gennem vores handlinger. Etik er de vaner, som gror på os gennem erfaringer, og rodfæster den sædvane, der skaber et værdimæssigt afsæt i mødet med andre" (Birkler, 2017).

 

Ifølge Birkler opstår etik altså i mødet mellem mennesker. Etik er de vaner, som vi har med os, og som kommer til udtryk i vores handlinger. På fundamental vis er etik med til at forme vores normer og værdier i en livslang proces, hvor vores etiske udgangspunkt til stadighed udfordres af fx ændrede livsvilkår, livssituationer med indbyggede dilemmaer og menneskelig interaktion. Den erfaringsmasse, som vi hver især bærer på, er unik, og derfor handler etik også om optik, dvs. øjnene der ser.  

Ovenstående kan vi bruge til at vælge hvilket fokus på etik vi lægger ned over undervisningen i kommunikation og it. Eftersom nye teknologier ofte kan påvirke relationer mellem mennesker og derved skabe hidtil ukendte dilemmaer, er der behov for etiske overvejelser. Nogle teknologier er eksempelvis med til at skabe mere kontakt mellem mennesker.

Andre kan stille sig hindrende i vejen for relationsdannelse, og andre skaber nye gråzoner i grænselandet mellem privat og offentlig. Der er således nok at tage fat på hvad angår etik i et fag som kommunikation og it.

 

unpublished

Grundlæggende huskeregler


 • Problemstillinger skal opmærksomt undersøges fra forskellige synsvinkler.
 • Der findes ikke rigtige eller såkaldt korrekte svar.
 • Der vil være forskellige synspunkter, og man skal være klar til at ændre sit eget.
 • Man skal se bort fra egne følelser.
 • Afstemning af værdier sker mellem mennesker, og her dannes etikken ved hjælp af dialog og debat.

 

Med forskellige greb i undervisningen kan vi få eleverne til at reflektere over etiske problemstillinger i deres kommunikationsprodukter og samtidig give dem et grundlag for at tale om etik i eksamenssituationen.

 

Byg den uetiske version

En metode til at arbejde med etik er at udvikle en uetisk version af et produkt. Nedenstående forslag til undervisning tager udgangspunkt i “Det Etiske Gevær”, et kapitel i Digital Etik af Peter Svarre.

Det er dog vigtigt, at læreren selv opstiller nogle faste rammer for, hvad eleverne må gøre for at produktet ikke ender med at støde andre.

Hvis eleverne eksempelvis arbejder med digitale annoncer, skal de først undersøge hvilke elementer, der er vigtige i en annonce, og tillige undersøge afsenders og modtagers etiske kompas. Dermed tvinges eleverne til at tage stilling til afsenderens værdier og holdninger, samtidig med at de skal tage stilling til, hvad der er etisk ansvarlig adfærd over for modtageren.

Derefter kan eleverne vælge at ignorere eller modificere disse elementer for at skabe en uetisk version.

 

Disse elementer kan eleverne arbejde med i en etisk annonce

 • Annoncen skal være ærlig og præsentere produktet eller tjenesten på en troværdig og ærlig måde.
 • Annoncen skal være respektfuld over for modtageren og ikke krænke eller fornærme dem.
 • Annoncen skal beskytte modtagerens privatliv og ikke indsamle eller bruge deres personlige data uden samtykke.

 

For at bygge en uetisk version af en digital annonce kan eleverne vælge at

 • Lave falske eller overdrevne påstande om produktet eller tjenesten for at skræmme eller lokke modtageren til at købe det.
 • Bruge diskrimination, krænkende sprog eller billeder for at fornærme eller provokere modtageren, fx gennem ISP (Ironic Selling Proposition).
 • Indsamle personlige data uden modtagerens samtykke eller bruge dem på en uetisk måde, såsom at målrette annoncer til enkeltpersoner baseret på deres personlige data.
 • Manipulere modtagerens følelser for at få denne til at træffe en beslutning.
 • Prøve på at vildlede modtageren med fiktive anmeldelser eller anbefalinger.
  Lad eleverne skrive anmeldelser eller anbefalinger, der er fabrikeret til at overbevise modtageren om, at produktet er mere effektivt eller populært, end det i virkeligheden er.
  Lad evt. også eleverne undersøge markedsføringsloven for at få inspiration.

 

Dark patterns

På A-niveau kan eleverne udforske begrebet dark patterns og derudfra lave deres egne uetiske versioner.

Dark patterns er en række muligheder for at vildlede brugerne på hjemmesider. Hvis man fx køber en billig bog i en onlinebutik, men efterfølgende finder ud af, at man samtidig er blevet tilmeldt en abonnementsordning med løbende betaling, har butikken med vilje skjult denne oplysning for brugeren. Det forklarer den billige pris på bogen, som har lokket brugeren til butikken.

Læs mere om dark patterns i artiklen: ”Tales from the Dark Side: Privacy Dark Strategies and Privacy Dark Patterns”. Find den i referencerne nederst på siden.

 

Udvælg fokuspunkter

I min undervisning plejer jeg at udvælge fokuspunkter fra de ovenstående lister, som eleverne skal arbejde med.

Efterfølgende bruger jeg deres forslag som afsæt for en diskussion om etik i undervisningen. Denne diskussion og dialog plejer at være meget interessant, og det ender typisk i meget engagerede diskussioner om etiske grænser, når etiske dilemmaer sættes på spidsen.

 

Redesign af hjemmesider - et forløb med etiske overvejelser

På C-niveau arbejder vi på Odense Tekniske Gymnasium med et forløb, hvor eleverne skal redesigne hjemmesider. På forhånd har vi udvalgt en række lokale sider, der ikke er blevet opdateret i længere tid, og hvor eleverne har mulighed for at lave forbedringer.

Fælles for siderne er det, at der er en eller anden form for kontakt mellem afsender og modtager. Her gør det ikke så meget, om kontakten er gennem en formular på hjemmesiden, eller om det er en onlinebutik, hvor der skal oprettes en ordre.

Ved at kunden/brugeren skal kontakte hjemmesiden kan eleverne arbejde med en række dataetiske dilemmaer.

I dette forløb tager vi udgangspunkt i en foruddefineret afsender og modtager. På A-niveau ville eleverne selv skulle definere disse.

Herunder nævner jeg en række forslag til områder, man kan bede eleverne om at tage stilling til. Målet er at udarbejde en række etiske grænser ud fra afsenderens normer og værdier, men også med udgangspunkt i, hvad modtageren vil acceptere.

 

Dataopsamling på den nye hjemmeside

Som en del af redesignet af hjemmesiden skal eleverne ind og undersøge, hvilke data de kan opsamle om brugerne og samtidig lave en vurdering af lovligheden og relevansen af dataindsamlingen. Jeg plejer at stille eleverne følgende spørgsmål:

 
Hvordan vil I sikre, at den nye hjemmeside får flere kunder end den gamle, og hvilke data vil I indsamle om besøgende/kunderne for at dokumentere en forbedring af websitet?

 

Samtidig skal eleverne også overveje, hvordan de vil håndtere personlige oplysninger, der indsamles via hjemmesiden.

 

Brug af cookies vs. beskyttelse af personlige oplysninger

Eleverne kan også tage stilling til, hvorvidt de vil acceptere cookies for at forbedre brugervenligheden på en hjemmeside og måske modtage målrettede annoncer; eller om de vil beskytte deres personlige oplysninger.

Ved at acceptere cookies på en hjemmeside gemmes der information om brugeren, som fx hvilke sider vedkommende har været inde på og brugerens indstillinger på siden.

Ved at acceptere cookies kan man risikere, at personlige oplysninger bliver brugt af tredjepart til at indsamle personlige oplysninger om brugeren uden dennes viden eller samtykke.

 

Dataopsamling på sociale medier

Eleverne kan diskutere, hvor meget de vil dele på sociale medier såsom Discord, TikTok og Snapchat. En opgave kan være at undersøge hvilke data de forskellige virksomheder indsamler og ved hjælp af disse at lave en liste over, hvor etisk de opfører sig.

En debat i klassen kan udspringe af ovennævnte forslag. Eleverne kan eksempelvis vurdere, om afgivelsen af personlige oplysninger såsom navn, alder, køn, osv. står mål med deres ønske om at være med i et online fællesskab. Eleverne finder ret hurtigt ud af, at fx TikTok indsamler meget data om brugerne, og at der sidder en lille gruppe og bestemmer, hvad der skal være populært på tjenesten.

Det er vigtigt, at eleverne er bevidste om deres valg og tænker over konsekvenserne, når de bruger sociale medier. Herunder er der supplerende arbejdsopgaver, der kan bidrage yderligere til elevernes bevidsthed om konsekvenserne af at besøge diverse hjemmesider.

unpublished

Arbejdsopgaver


 • Undersøg, hvilke værktøjer der findes til dataopsamling.
 • Opstil en liste, der viser, hvor meget persondata der bliver indsamlet.
 • Diskuter, hvilke data der er relevante og hvorfor.
 • Hvordan vil I informere kunderne/brugerne om de data, I opsamler?

 • Er det forståeligt for min mor, hvad hun siger ja til, når hun besøger hjemmesiden?
 • Ved hun, hvad der sker med hendes oplysninger?
 • Opsamler hjemmesiden data om besøg, og hvad bruges disse data til?
 • Vil data på hjemmesiden kunne misbruges, hvis de falder i de forkerte hænder?
 • Vil du selv bruge hjemmesiden, efter du har fået insider-viden om den pågældende hjemmesides datahåndtering?

 • Clickclickclick.click er en hjemmeside, der viser, hvilke data en hjemmeside kan opsamle. Websitet er lavet som et lille spil, hvor eleverne kan teste, hvilke data man kan opsamle.
 • Hotjar er et værktøj, der optager brugernes vej på hjemmesiden.
 • Google Analytics er det største værktøj til at indsamle data om brugerne på websites.

 

Inddragelse af etik i eksamensprojekter

Opgaveformuleringerne til det endelige eksamensprojekt skal ud fra bedømmelseskriterierne lægge op til "perspektivering til etiske problemstillinger i forbindelse med projektet."

I eksamensopgaven kan man stille eleverne en række etiske udfordringer, som de skal tage stilling til i udarbejdelsen af deres produkt. På A-niveau skal eleverne selv være i stand til inddrage etiske overvejelser i projektet.

Listen er ikke endelig eller tilpasset et bestemt produkt, men kan bruges som inspiration til selv at formulere en række spørgsmål, eleverne kan arbejde med.

 • Lav en liste over etiske retningslinjer, som jeres afsender skal overholde.
 • Udarbejd en version af jeres produkt, der er uetisk set fra afsenders og modtagers synspunkt.
 • Diskuter, hvordan produktet påvirker relationen mellem mennesker.
 • Hvordan tager jeres produkt hensyn til andre menneskers rettigheder og privatliv?
 • Reflekter over, om lovgivningen er overholdt i jeres produkt.
 • Indsamles der data om brugeren, og hvordan oplyses brugeren om dennes rettigheder?
 • Når man arbejder med andres tekster, billeder eller videoer, hvilke spilleregler gælder der så?
 • Hvordan respekterer man andres privatliv, når man deler billeder eller videoer på sociale medier?

 

Jeg håber, at ovenstående kan give lidt flere perspektiver på etik i kommunikation og it samt inspiration til nye måder at arbejde med etik i digitale produktioner.

 

Kreditering

Denne artikel er udarbejdet af Per Størup Lauridsen, lektor og it-pædagogisk medarbejder ved Odense Tekniske Gymnasium.


Birkler, Jacob (2012, 17. september). ”Etik angår relationen mellem mennesker”. Kristeligt Dagblad. etik.dk/klummen-etisk-set/jacob-birkler-etik-ang%C3%A5r-relationen-mellem-mennesker

Bösch, C., Erb, B., Kargl, F., Kopp, H., & Pfattheicher, S. (2016). ”Tales from the Dark Side: Privacy Dark Strategies and Privacy Dark Patterns. Proceedings on Privacy Enhancing Technologies”, 4, 237–254. doi.org/10.1515/popets-2016-0038

IT-Branchen (lokaliseret 2023, 1. februar). ”Gode råd til dataetik i praksis”. itb.dk/raadgivning/faa-styr-paa-brugeroplevelsen/gode-raad-til-dataetiske-overvejelser/

Hansen, Marie Kristine (2019, 18. november). ”Dark patterns vildleder dig på nettet – lær at genkende dem”. GORM. gorm.agency/da/viden/har-du-nogensinde-foedt-dig-vildledt-paa-nettet/

Kraufeldt, Anne Ristorp (2017, 9. marts). ”Etiske hensyn udstikker retningslinjer for brugen af ny teknologi”. Magasinet Pleje. magasinetpleje.dk/article/view/349266/etiske_hensyn_udstikker_retningslinjer_for_brugen_af_ny_teknologi

Møller, J. H., & Lundh, C. (2021). Kommunikation og It C-bogen, kapitel 4: ”Budskab”. Systime. kommit-c.praxis.dk/36

Olifent, L. (2021, 21. april). ”TikTok sagsøgt for ulovlig børnedataindsamling. Version2. version2.dk/artikel/tiktok-sagsoegt-ulovlig-boernedataindsamling

O’Neill, O. (2022). A Philosopher Looks at Digital Communication. Cambridge University Press

Svarre, Peter (2022). Digital etik - Hvordan designer vi en mere ansvarlig digital verden? Akademisk Forlag

Tranberg, Pernille & Hasselbach, Gry (2016). Dataetik - den nye konkurrencefordel. PubliShare

 


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.