Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - april 2019

Her er et overblik over skoleårets nyheder. 

 

Faglige fyraftensmøder, faggruppemøder og observation af undervisning

Allerførst en stor tak til alle dem, der har deltaget i sensommerens fyraftensmøder i Århus, Odense og København og fortalt om deres erfaringer med implementeringen af de nye læreplaner i kommunikation og it, herunder om grundforløbet, studieretninger, eksamen mm. Det har være meget lærerigt og givet mig en vigtig viden om, hvilke områder i faget, vi skal have fokus på, samt givet pejlinger af, hvor vi skal have udviklet forløb og materialer i faget – bl.a. i FIP-regi. Også tak til kommunikation og it-lærere, som sammen med deres rektor har holdt møde med mig og fortalt om deres undervisning, studieretninger etc. Og til lærere og elever for at lade mig observere undervisning og stille et hav af spørgsmål.

 

Nyt fagligt forum

Kommunikation og it har I flere år haft et fagligt forum, men nu er der kommet en rektor med, ligesom også Claus Scheuer-Larsen er blevet medlem. Her er en samlet oversigt over medlemmerne: o Karsten Bak Ramlov, rektor, Aarhus Gymnasium o Bolette Rye Mønsted, adjunkt, PhD, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet (orlov) o Torben Holst Rendboe, Vejle Tekniske Gymnasium o Claus Scheuer-Larsen, Odense Tekniske Gymnasium Det faglige forum har til formål at rådgive fagkonsulenten og dermed ministeriet på en række centrale områder, som blandt andet udvikling i faget, samarbejde mellem aftagere og de gymnasiale uddannelser, udviklingsprojekter, efteruddannelse og årlig ajourføring af vejledninger til læreplanerne. Det faglige forum i kommunikation og it har bl.a. haft digital dannelse i faget og justeringen af vejledningerne på dagsordenen i det forløbne skoleår.

 

Fagdidaktisk kursus 18

I november måned 2018 blev der afholdt fagdidaktisk kursus i kommunikation og it i Vejle. Det var tre dage med fokus på digital dannelse, fagets identitet, fagtraditioner, og status, it-didaktik, årshjul, scenariedidaktik, forløbsudvikling, formativ evaluering og eksamen. Et stort velkommen til de 11 nye KIT-kollegaer!

 

Forsøgs- og udviklingsmidler til faget

Et forsøgs- og udviklingsprojekt i UVM-regi 2019-2020 er startet op i kommunikation og it. En gruppe KIT-lærere - Anna Fenger-Grøn, Nanna Kristine Aagaard Christensen og Daniel Vognstrup Perez - har modtaget kr. 50.000 til at udarbejde efteruddannelsesmateriale til KIT-lærere om digital dannelse og digitale kompetencer. De tre lærere har formuleret et rigtig spændende og meget relevant projekt, som vil udmunde i en række artikler målrettet lærere i kommunikation og it, der kommer til at ligge på EMU’en. Mere følger!

 

Nu også skabelon til eksamensrapporten i kommunikation og IT C

Sammen med de ny læreplaner i kommunikation og it blev der udarbejdet en skabelon til eksamensrapporten på A-niveau, som er tilgængelig på EMU’en. Her i foråret er der nu også – på baggrund af ideer og rapportforslag fra Anna Fenger-Grøn, Claus Scheuer-Larsen, Daniel Vognstrup Perez og Niels-Arne Hansen - blevet udarbejdet en rapportskabelon til C-niveau. Jeg håber, at begge skabeloner kan give inspiration og struktur til elevernes rapporter – og vil blive brugt i den kommende periode frem mod eksamen.

 

Vejledninger til C-og A-niveau er blevet justeret

Kommunikation og its vejledninger – ikke læreplaner! – er blevet justeret i foråret. Bl.a. har fagligt forum været involveret i processen. De væsentligste ændringer er – o Afsnit 3.3 It er opdateret på både C- og A-niveau – med fokus på, hvordan kommunikation og it bidrager til elevernes digitale dannelse og digitale kompetencer. o Rapportskabelonen til eksamensrapporten på C-niveau (som er omtalt ovenfor) er indsat.

 

Nye/opdaterede faglige mindstekrav

De faglige mindstekrav i den gymnasiale fagrække er blevet tilpasset de nye læreplaner. Det betyder, at de kandidater, der skal opnå faglig kompetence til at undervise i kommunikation og it, skal opfylde de nye faglige mindstekrav. Man kan orientere sig i ”Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb”, hvis man vil se de præcise krav.

 

Hvor er kommunikation og IT adgangsgivende? 

Flere har efterlyst en oversigt over, hvor KIT er adgangsgivende. Claus Scheuer-Larsen fra Odense Tekniske Gymnasium har lavet en oversigt, som nu findes på emu’en. 

 

FIP i marts

Den 7. marts blev der afholdt FIP-kursus i Odense. På programmet var vigtige temaer som datadreven kommunikation, digital dannelse og digitale kompetencer i kommunikation og it, studieretningscasen i 2g, den mundtlige årsprøve i 2g samt de foreløbige erfaringer med tilrettelæggelse og gennemførelse af eksamen i kommunikation og it på C-niveau efter de nye læreplaner. Program, powerpoints fra de afholdte oplæg, deltagerliste mm. findes på kursets padlet.

Tak for de gode og grundige evalueringer af kurset, som udover ros til både den eksterne oplægsholder og kollegaoplæg, efterlyser mere tid til workshops, hvor man kan have konkret erfaringsudveksling og faglig sparring. Det er noteret!

 

Interne årsprøver og studieretningscase

I forbindelse med FIP-kurset blev der rejst nogle spørgsmål vedrører studieretningscasen og den interne prøve (årsprøven) i kommunikation og it A, som var programpunkter på kurset. Nemlig: o Er der mere præcise regler for, hvornår de interne årsprøver skal afvikles? o Kan studieretningscasen udbygges til en årsprøve? Begge spørgsmål knytter an til Lov om de gymnasiale uddannelser §28, stk. 4, hvori der står:

Stk. 4. Ud over de prøver, som er nævnt i § 21, stk. 5, skal eleverne i løbet af deres uddannelse til i alt mindst fem interne skriftlige eller mundtlige prøver, som fastsættes af institutionens leder, med henblik på at eleverne får træning i forskellige prøveformer, der indgår i uddannelsen. De interne prøver skal omfatte skriftlig eller mundtlig årsprøve i studieretningsfag, i dansk på A-niveau og i matematik på A- eller B-niveau.

 

Hermed svar på spørgsmålene:

Er der mere præcise regler for, hvornår de interne årsprøver skal afvikles? Den interne prøve (årsprøven) skal afholdes i forbindelse med afslutningen af et relevant skoleår. Den kan derfor ikke placeres frit efter ønske.

Kan studieretningscasen udbygges til en årsprøve? Svaret på dette spørgsmål er umiddelbart et nej. Der er tale om to forskellige årsprøvetyper: det ene er en enkeltfaglig prøve (i KIT A), det andet en flerfaglig prøve (studieretningscasen). Studieretningscasen er mellem to fag, hvor fokus er på problemafgrænsning, på at lave problemformulering og analysere denne – og samtidig arbejde empirisk og teoretisk (med et omfang på 30 timers undervisningstid + 12 timers fordybelsestid og vejledning i alle faser). Disse forhold er ufravigelige, da de står klart beskrevet i læreplanen. Studieretningscasen er et individuelt, skriftligt projekt, som tager sigte på at træne til SOP-projektet, mens den mundtlige årsprøve vil være baseret på et gruppebaseret projekt. Intentionen med årsprøverne er jo, at eleverne skal få et godt indblik i, hvordan de prøver, som de senere skal tage, foregår. Ved at sammenkoble to så forskellige prøver er der risiko for, at eleverne ikke får den særfaglige prøvetræning de skal have i deres A-niveaufag, hvis de går til prøve i faget som en del af studieretningscasen, der i sin essens er flerfaglig. Der er dog omvendt ikke noget til hinder for, at der kan være indholdsmæssigt sammenfald i prøverne.

 

Faglig forening

En faglig forening er under opbygning. Hvis man vil vide mere og/eller vil skrives på listen over medlemmer, kan man tage kontakt til Daniel Vognstrup Perez fra UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern på mail DP@ucrs.dk. Kontakt mig også gerne, hvis I har spørgsmål, forslag og ideer til kurser eller andet. God eksamen!

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.