Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i kommunikation og it – august 2021

Om nyt udviklingsprojekt, FIP, det faglige forum og den nye faglige forening, justering af vejledninger, nye spændende fagmaterialer målrettet kommunikation og it på emu.dk.

Find også svar på spørgsmål om samlæsning, SOP og kommunikationsprodukter på fremmedsprog.

Velkommen tilbage fra sommerferie! Nu starter et nyt skoleår op – og denne gang uden de corona-restriktioner, der har præget det foregående. I dette nyhedsbrev kan I bl.a. læse om:

 • en række nyheder på kommunikation og it-fronten: Et udviklingsprojekt, FIP, nye medlemmer i Fagligt forum, en ny forening for kommunikation og it-lærere, justering af fagets vejledninger og fravær af fagdidaktisk kursus i kommunikation og it i 21/22.
 • kollegaers spændende og inspirerende artikler og arbejde med forskelige dimensioner i faget: Digital dannelse, metoder, skriftlighed.
 • hvad svarene er, på de spørgsmål fagets lærere har rejst de seneste måneder: Må man samlæse kommunikation og it C og A? Må man udforme kommunikationsprodukter på fremmedsprog? Hvordan sikrer man kommunikation og it-fagligheden i SOP? Må man sende eksamensrapporter på C-niveau til censor?

NYT UDVIKLINGSPROJEKT

Jeg har igangsat et mindre udviklingsprojekt i kommunikation og it som vedrører eksamensrapporten på (især) A-niveau.

I vejledningerne til kommunikation og it på både A- og C-niveau (og på emu.dk) er der fine og meget anvendelige rapportskabeloner, udarbejdet af fagets lærere, til brug for elevernes eksamensrapporter. Men hvordan ser den gode, autentiske (anonymiserede) elevproducerede eksamensrapport til kommunikation og it A (og C) ud? Det er der flere af fagets lærere som har efterspurgt, ikke mindst fordi de gerne vil bruge sådanne rapporter i undervisningen, når eleverne skal træne rapportgenren.

Desuden er der også et ønske om at få konkretiseret, hvordan lærere/elever kan udnytte muligheden for at afløse de op til 20% af den skriftlige rapport med multimodale rapportelementer.

Er lille gruppe har startet projektet op og er i gang med både at indhente autentiske eksempler på elevrapporter på A-niveau og komme med bud på multimodale rapportelementer. Udviklingsgruppen består af Peter Maegaard (H.C. Ørstedgymnasiet), Daniel Vognstrup Perez (UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern) og Claus Scheuer-Larsen (Odense Tekniske Gymnasium). De vil fremlægge deres arbejde på vores FIP-kursus i foråret 2022 (se tid og sted nedenfor).

FIP 2021

I dette skoleår afholdes der FIP-kursus torsdag den 24. marts 2022 på Kold College. Et af årets FIP-temaer bliver det globale, som er det gennemgående og overordnede tema for alle fags FIP-kurser. Desuden vil udviklingsgruppen selvfølgelig fremlægge og diskutere de resultater, de er nået frem til (se ovenfor). Der kommer selvfølgelig flere oplæg og punkter på dagsordenen og meget mere info følger – men sæt allerede nu kryds i kalenderen og meld jer til her: FIP-kurser tilmelding (gl.org)

FAGLIGT FORUM

Kommunikation og it’s faglige forum har fået nye medlemmer – bl.a. fordi faget nu har fået en faglig forening. Fagligt forum er et af de steder, hvor fagkonsulenten – og derigennem ministeriet - kan få rådgivning fra forskellige sider, bl.a. fra den faglige forening, fra relevante aftagerinstitutioner (f.eks. universitetet) og en leder/ledelsesrepræsentant (typisk en rektor på et gymnasium). Rådgivningen kan vedrøre forhold, der har speciel interesse for faget, f.eks. fagets status, samarbejdet med videregående uddannelser og udviklingsprojekter. Fagligt forum er således et vigtigt bindeled mellem lærere, aftagere, institutioner og UVM, når det gælder om at udvikle fag. 

Fagligt forum i kommunikation og it består nu af:

 • Karsten Bak Ramlov, rektor, Aarhus Gymnasium
 • Claus Scheuer-Larsen, lektor Odense Tekniske Gymnasium
 • Torben Holst Rendboe, lektor Vejle Tekniske Gymnasium
 • Daniel Vognstrup Perez, formand for den faglige forening og lektor Gymnasiet HTX Skjern
 • Rikke Toft Nørgård, Lektor ved afdeling for fagdidaktik, Aarhus Universitet

FAGDIDAKTISK KURSUS 2020 OG 2021

I november 2020 var det - heldigvis! – muligt at afholde det fagdidaktiske kursus i kommunikation og it med fysisk tilstedeværelse. Det var et lille, men rigtig godt hold kandidater, der var meget glade for ar diskutere kommunikation og it-faglige problemstillinger, og mange valgte efterfølgende at lave det fagdidaktiske projekt i kommunikation og it. Det fagdidaktiske projekt er nu en del af pædagogikumforløbet – og det indebærer at kandidaterne arbejder med autentiske projekter og problemstillinger, som de afprøver i undervisningen og fremlægger ved deres besøg. I kommunikation og it valgte kandidaterne bl.a. at arbejde med og undersøge disse spørgsmål - som er meget relevante for både nye og mere erfarne lærere:

 • Hvordan navigerer jeg som underviser i fagets brede vifte af software?
 • Fra arbejdet med teori, ved eleverne godt, at man skal rette k-produkter til en modtager, men hvordan vi kan understøtte elevernes arbejde med at gøre det i praksis, så deres k-produkter rent faktisk er udformet til målgruppen og ikke til er designet til dem selv?
 • Hvordan kan man stilladsere den kreative proces, der tit opleves abstrakt og svær, så eleverne får løftet deres kommunikationsprodukter? 

I dette skoleår er der så få kandidater i faget, at der ikke bliver afholdt fagdidaktisk kursus.

JUSTERING AF VEJLEDNINGER TIL KOMMUNIKATION OG IT C OG A

I både vejledningen til kommunikation og it C og A er der lavet en længere tilføjelse som vedrørende mundtlighed og skriftlighed under afsnit 3.2 Arbejdsformer. Her kan man læse om forskellige skriftlige og mundtlige fremstillingsformer i faget og få inputs til, hvordan man kan arbejde med både den skriftlige og mundtlige dimension i kommunikation og it.

NY FAGLIG FORENING!

Midt i maj blev der dannet en faglig forening i kommunikation og it. Foreningen vil bl.a. sætte fokus på videndeling og arbejde for at kunne tilbyde en kommunikationsplatform og –kanal, så medlemmerne kan udveksle forløb og ideer. Det vil være gratis at være medlem frem til årsskiftet. Foreningens navn er ”Foreningen for kommunikation og it ved de gymnasiale uddannelser” og den består af:

Esben Øvland – Kasserer

Freyja Finnsdóttir - Sekretær

Linda Rom – Medlem

Anna Fenger-Grøn - Næstformand

Daniel Vognstrup Perez - Formand

Torben Holst Rendboe – Suppleant

Anna Grandt-Nielsen– Suppleant

Kontakt Esben Øvland med henblik på medlemskab på esoe@rybners.dk

TJEK DE GODE KIT-MATERIALER PÅ EMU!

Kig ind på kommunikation og it’s side på emu - Kommunikation og it | emu danmarks læringsportal

Der ligger flere rigtig gode materialer målrettet kommunikation og it, som er udarbejdet af fagets lærere. Nogle af de nyeste er disse:

 • Artikelsamling om digital dannelse i kommunikation og it

Artikelsamling om didaktiske overvejelser vedrørende digital dannelse og digitale kompetencer i faget kommunikation og it samt dertilhørende undervisningsmateriale. Det øgede fokus på digital dannelse som følge af gymnasiereformen i 2017 er udgangspunktet for denne samling af artikler. Materialet er udarbejdet med henblik på at give inspiration og viden til undervisere i faget kommunikation og it, og hvordan denne viden kan omsættes til faglig praksis. Artikelsamlingen er organiseret med udgangspunkt i de nye strømninger inden for digital dannelse med særlig fokus på it-didaktik, etik, medieproduktion og nye eksamensformer i kommunikation og it A. Materialet omhandler også ny skriftlighed. Find artikelsamlingen her: Artikelsamling om digital dannelse | emu danmarks læringsportal

 • Metodekatalog til kommunikation og it

En guide til metoder, modeller og teorier, som bruges i faget. Her kan både lærere og elever få et overblik over en lang række centrale metoder, modeller og teorier, som kan anvendes i kommunikation og it. Fx: Metoder til forundersøgelser, metoder til analyse, metoder til test, metoder til projektstyring, metoder til idégenerering, metoder til prototyping, forskellige empiriske og ikke-empiriske undersøgelsesmetoder (SOP), kommunikationsmodeller. Kataloget indeholder desuden forslag til definitioner af empiri, teori, metode og model, samt en samling links til spændende websites, som er interessante for faget. Find metodekataloget her: Metodekataloget | emu danmarks læringsportal

 • Den nye skriftlighed i kommunikation og it

Hvordan støtter vi bedst eleverne i deres skriftlighed? Og hvilke værktøjer har vi til at forene et overordnet praktisk fag med høje krav til skriftlighed? Find artiklen om skriftlighed her: Den nye skriftlighed i Kommunikation og it A | emu danmarks læringsportal

HENVENDELSER OG SPØRGSMÅL OM KOMMUNIKATION OG IT

Jeg bringer her nogle af de spørgsmål – inkl. svar - der har været rejst af KIT-lærere de seneste måneder, som har mere principiel rækkevidde.

 • Må man samlæse kommunikation og it C og A?

Jeg har modtaget spørgsmål om, hvorvidt man må samlæse hold fra november til maj, da nogle elever på grund af deres valg af studieretning til november vælger kommunikation og it C, imens andre elever i samme klasse i deres valg af studieretning til november vælger kommunikation og it A.

Svaret på dette spørgsmål er nej, jf. Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, §29, Stk. 3, hvor der står følgende: ”Institutioner kan efter stk. 1 og 2 ikke samlæse undervisning på A-niveau med C-niveau”.

Man kan læse mere på følgende link til vejledningen ”Studieretninger, samlæsning, fagsammensætning og klassedannelse på de treårige gymnasiale uddannelser” (særligt afsnit 8).

 • Må kommunikationsprodukter udformes på fremmedsprog?

Jeg er blevet spurgt om, hvorvidt det er et krav, at de kommunikationsprodukter eleverne fremstiller er på dansk. Hertil er svaret: Et kommunikationsprodukt kan udformes på et andet sprog end dansk, såfremt kommunikationsproduktet har et internationalt perspektiv, og det derved fx skal passe til en bestemt international målgruppe. Eleverne skal vedlægge en oversættelse af kommunikationsproduktet (det er jo svært for en censor, hvis fx sproget er serbokroatisk), og deres rapport skal udarbejdes på dansk.

 • Skal censor have adgang til elevernes eksamensrapporter i kommunikation og it på C-niveau?

Svaret er: Nej. Som det fremgår af vejledningen er det ”udelukkende elevens mundt­lige præstation samt kommunikationsproduktet, der evalueres til eksamen. Rapporten tæl­ler således ikke med i den samlede bedømmelse, og censor læser ikke rapporterne,” jf. 4.2 Prøveform

 • Hvor meget skal kommunikation og it fylde i SOP’en? Og kan man arbejde med produkter i kommunikation og it i forbindelse med SOP?

Flere lærere har henvendt sig i forbindelse med SOP’en, bl.a. fordi de skal censurere opgaver, hvor de ikke synes, at kommunikation og it kommer særlig meget i spil. Det er naturligvis vigtigt, at faget indgår – og her skal man være opmærksom på følgende:

Det er elevens problemformulering der retningsgivende for opgaveformuleringen, og projektets problemstilling behøver derfor ikke at have lige stor vægt i de to indgående fag. Opgaven skal leve op til SOPs faglige mål, herunder at de indgående fag skal anvendes på et passende niveau. Dette skal også ses i forhold til den plads, som faget er tillagt i opgaveformuleringen.

Jeg får også spørgsmål om, hvorvidt eleverne kan arbejde med produkter i kommunikation og it i forbindelse med SOP’en.
I nogle fag indgår metoder til udvikling og fremstilling af produkter, og de metoder kan, hvis faget indgår, være relevante i studieområdeprojektet.
Man skal her være opmærksom på, at det er de faglige mål for studieområdet, og bedømmelseskriterierne for studieområdeprojektet, der er gældende ved bedømmelsen, og her indgår bedømmelsen af et produkt ikke. Eleven får altså på ingen måde ”credit” for produktet, kun for analysen, teoretiseringerne, refleksionerne (med inddragelse af begreber, teori, koncepter fra faget). 
Der er mange fagligheder, der kan indgå i et SOP. Og i forlængelse heraf, kan der være forskellige traditioner for, hvordan man bearbejder problemstillinger.
Her kan en del af bearbejdningen af problemstillingen antage form af noget produktlignende, som godt kan rummes i en skriftlig opgavebesvarelse.
Vejlederne og bedømmerne skal således være opmærksomme på, at fokus i SOP overvejende er på undersøgelse, analyse, bearbejdning af teori og empiri, faglig viden og fordybelse samt valg af metodiske tilgange, og dertil forståelsen og refleksionen over dette arbejde. 
Fysiske produkter kan ikke indgå som en del af selve SOP-opgavebesvarelsen, da der er tale om en individuel skriftlig opgavebesvarelse, der afleveres elektronisk i samlet format på Netprøver. 
En fysisk udgave af et produkt kan dog godt, efter elevens egen vurdering, inddrages i elevens mundtlige præsentation på linje med anvendelsen af en PowerPoint, som en visualisering af fagligheden.
Det forudsættes i denne sammenhæng, at den fysiske genstand i dokumenteret og/ eller forklaret form er en integreret del af det skriftlige produkt. Jf. FAQ for studieområdet på emu.dk.

emu.dk er der udarbejdet forskellige materialer, der uddyber og understøtter læreplan og vejledning til studieområdeprojektet (SOP). Materiale er fortrinsvist udarbejdet af fagets fagkonsulenter med udgangspunkt i kendte problemstillinger.

Ved at følge linket kan du finde følgende supplerende materiale:

o   En kort afklaring af empiri-begrebet i studieområdet, htx

o   Om forholdet mellem elevens problemformuleringen og opgaveformuleringen i SOP (HTX)

Desuden er der en en FAQ til SOP.

 

Med mange ønsker om et godt skoleår J

Husk at I altid er velkomne til at skrive til mig på mimi.olsen@stukuvm.dk – med spørgsmål, ideer til kursustemaer, forslag til justering af vejledninger med mere.

Mange hilsener

Mimi

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.